13/12/17

Eagraíonn An Taoiseach agus an tAire Madigan Fóram tionscnaimh Éire Ildánach ar Chultúr, Folláine agus an tSochaí Chruthaitheach

Labhair an Taoiseach, Leo Varadkar, T.D., chomh maith leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., agus Coimisinéir AE um Oideachas, Óige agus Spórt, an tUas. Tibor Navracsics (Dé Céadaoin, an 13 Nollaig), os comhair Fhóram tionscnaimh Éire Ildánach ar Chultúr, Folláine agus an tSochaí Chruthaitheach i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Bliain amháin tar éis sheoladh Chlár Éire Ildánach, is ionann an Fóram agus deis chun cur síos a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta maidir leis an gClár go dtí seo agus chun inspioráid a fháil ón lucht smaointeoireachta, ón lucht déanta beartais agus ón lucht cleachtais as gach réimse d’earnálacha na n-ealaíon, an oideachais, na sláinte, na hoidhreachta, na fiontraíochta agus na folláine. Díreoidh Cultúr, Folláine agus an tSochaí Chruthaitheach ar thrí réimse leathana beartais:

  • Ról na cruthaitheachta agus an chultúr i dtaca le sláinte agus folláine de
  • An tábhacht mhór bhaineann le hoideachas cultúir agus cruthaitheachta
  • Rannchuidiú na n-ealaíon, an chultúir agus thionscail na cruthaitheachta

Cuirfear tús leis an bhFóram le príomhaitheasc ón Taoiseach, an tUas. Leo Varadkar T.D., agus beidh cainteanna ann freisin ón Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., agus ó Choimisinéir AE um Oideachas, Cultúr, Óige agus Spórt, an tUas. Tibor Navracsics, agus seolfaidh an Coimisinéir Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúir 2018 go hoifigiúil in Éirinn.

Mar léiriú ar stádas Éire Ildánach mar thionscnamh uile-Rialtais, beidh Richard Bruton, T.D., Aire Oideachais agus Scileanna, Simon Harris, T.D., Aire Sláinte, agus Heather Humphreys, T.D., Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ann mar aoichainteoirí i rith an lae.  Beidh painéil cainteoirí ann in éineacht leo ar fud an lae, lena n-áirítear an tOllamh Brian MacCraith, Uachtarán Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Dan Colley, Stiúrthóir Collapsing Horse Theatre Company, an Dr. Stephanie O’Keeffe, Stiúrthóir Náisiúnta Sláinte agus Folláine, Feidhmeannacht na Seirbhíse Slainte; Dominic Campbell, Creative Ageing International, Shelley McNamara agus Yvonne Farrell, Grafton Architects agus coimeádaithe an 16ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta le linn Biennale na Veinéise, Paul Young, Bunaitheoir, Cartoon Saloon agus Joseph Walsh, dealbhóir agus déantóir troscáin.

Le linn dó labhairt os comhair an Fhóraim inniu, dúirt an Taoiseach, Leo Varadkar, T.D., an méid seo a leanas:

“Dar le roinnt daoine is ionann an cultúr agus bealach éalaithe ó fhadhbanna an tsaoil, ach dar liomsa is cuid de réiteach na bhfadhbanna é. Cuidíonn sé linn tuiscint a fháil ar cé sinn - agus cén bunadh a bhaineann linn - agus ligeann sé dúinn todhchaí níos fearr a shamhlú. Is mian leis an Rialtas spreagadh a thabhairt i leith na cruthaitheachta ag gach céim den saol. An tseachtain seo caite, sheolamar Óige Chruthaitheach arb é is aidhm dó a chinntiú go mbíonn deis ag leanaí a gcumas cruthaitheachta a scrúdú agus a bhaint amach mar gurb eol dúinn go méadaíonn sé an mothú folláine atá acu. Le linn chomhdháil an lae inniu, scrúdóimid an tslí ina ndéanann rannpháirtíocht sa chultúr maith dár sláinte agus, chomh maith leis sin, pléifimid an rannchuidiú mór a dhéanann ár dtionscail chruthaitheachta. Ní féidir talamh slán a dhéanamh de chlú na hÉireann mar mhol gníomhaíochta cultúir; trí Éire Ildánach, tá ráiteas láidir á dhéanamh ag Rialtas na hÉireann á rá go bhfuil meas againn ar chultúr agus ar chruthaitheacht mar chuid riachtanach den saol poiblí.”

Agus dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., an méid seo a leanas: "Is ionann Fóram an lae inniu agus deis iontach dom féin mar Aire nua Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun a fháil amach cén tionchar a bhí ag Clár Éire Ildánach le bliain anuas agus cén difear is féidir leis a dhéanamh agus sinn ag dul isteach sa dara bliain den Chlár agus isteach sna bliana ina dhiaidh sin.

Go bunúsach, áfach, is straitéis folláine é Éire Ildánach. Tá sé mar aidhm aige feabhas a chur ar an rochtain ar ghníomhaíochtaí cultúir agus cruthaitheachta, agus ar rannpháirtíocht iontu, i ngach contae ar fud na tíre - is tionscadal uaillmhianach é ach sin atá ag teastáil.  Cuireann Éire Ildánach cultúr agus cruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí agus tá súil agam gur féidir linn, mar chuid d’Fhóram an lae inniu, scrúdú a dhéanamh in éineacht lena chéile ar na deiseanna atá ann chun tuilleadh cruthaitheachta a chur san áireamh inár mbeartais phoiblí go léir agus beart daingean follasach a dhéanamh de réir na mbriathra sin.  Tá mé ag tnúth le héisteacht le smaointe agus le heispéiris uaibhse, an lucht éisteachta, na cleachtóirí, na healaíontóirí, na speisialtóirí, na hoideachasóirí agus gach dream eile a bhfuil ionadaithe acu anseo inniu.  Cabhróidh sé sin linn leas a bhaint as an rath atá bainte amach go dtí seo agus, ina theannta sin, pleanáil a dhéanamh le haghaidh thodhchaí Chlár Éire Ildánach.”

Le linn dó Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúir 2018 in Éirinn a sheoladh, dúirt an Coimisinéir AE um Oideachas, Cultúr, Óige agus Spórt, an tUas. Tibor Navracsics, an méid seo a leanas: “Tá lúcháir orm a bheith i mBaile Átha Cliath ag Fóram Éire Ildánach agus an deis seo a bheith agam Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúir 2018 a sheoladh in Éirinn. Tá tábhacht ar leith ag an ábhar seo ós rud é gurbh ionann AE agus tionscadal cultúir ón tráth a cuireadh ar bun é agus tá an cultúr agus spreagadh na cruthaitheachta ina ngnéithe lárnacha dá chuid fós. 

Creidim go daingean gurb í an oidhreacht chultúir an acmhainn is luachmhaire Eorpach dá bhfuil ann, ar oidhreacht í atá faighte againn ón am atá caite agus ar oidhreacht í ar féidir léi, agus nach mór di, cabhrú linn Eoraip na todhchaí a mhúnlú.  Sin an phríomhtheachtaireacht atá agam do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúir agus tá fonn mór orm droichead a thógáil idir an t-am atá caite agus an t-am atá le teacht trí bhéim a leagan ar na glúnta a bheidh ann inár ndiaidh - ar leanaí agus ar dhaoine óga. Forbairt fhiosracht na leanaí faoina bhfréamhacha is ea an dúshlán is mó don Bhliain ach is uaidh sin a thiocfaidh an oidhreacht is tábhachtaí.”

Déanfar Cultúr, Folláine agus an tSochaí Chruthaitheach a bheoshruthú ar Leathanach Facebook Éire Ildánach.  https://www.facebook.com/CreativeIrl/

Tá mionsonraí iomlána faoi sceideal an Fhóraim ar fáil ag creative.ireland.ie #creativeforum

Nótaí d’Eagarthóirí:

Is é atá i gClár Éire Ildánach ná tionscnamh cúig bliana uile-Rialtais, ó 2017 go 2022, ar tionscnamh é a chuireann an chruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí. Tá sé bunaithe ar chúig cholún: Scód a ligean le Cumas na Cruthaitheachta i ngach Leanbh; Bonn a chur faoin gCruthaitheacht i ngach Pobal; Infheistíocht in Infreastruchtúr na Cruthaitheachta agus an Chultúir; Éire mar Lárionad Barr Feabhais maidir le Léiriúchán na Meán Cruthaitheachta; Clú na hÉireann ar fud an Domhain a thabhairt le chéile. Tá tuilleadh faisnéise faoi Éire Ildánach ar fáil ag creative.ireland.ie nó ar Facebook agus Twitter @creativeirl

Is í an bhliain 2018 Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúir agus, i rith na bliana, beidh imeachtaí, gníomhaíochtaí agus ceiliúradh ann ar fud na hEorpa chun spéis daoine san oidhreacht chultúir a dhúiseacht agus chun spreagadh a thabhairt do dhaoine a bheith páirteach san oidhreacht chultúir.  Is é téama na bliana in Éirinn “Nasc a Dhéanamh”. Tá sé mar aidhm ag an téama sin an nasc idir daoine agus oidhreacht a neartú agus méadú a dhéanamh ar rannpháirteachas an phobail. Tá an Chomhairle Oidhreachta ceaptha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí ar fud na tíre. Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil ag heritagecouncil.ie.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service