11/12/19

Ardmholadh maidir leis an dul chun cinn atá déanta faoin bPróiseas Pleanála Teanga tugtha ag an Taoiseach i dTithe an Rialtais

Ag ócáid a eagraíodh i dTithe an Rialtais an 10 Nollaig 2019 chun moladh a thabhairt don dul chun cinn atá déanta go dtí seo faoin bpróiseas pleanála teanga, chas an Taoiseach Leo Varadkar TD agus Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin Seán Kyne TD leis na hoifigigh pleanála teanga, le hionadaithe ó na ceann-eagraíochtaí pleanála teanga, le comhaltaí boird agus feidhmeannaigh Údarás na Gaeltachta agus le Foras na Gaeilge faoi seach, chomh maith le páirtithe ábhartha eile.

Thréaslaigh an Taoiseach agus an tAire Stáit Kyne leo an obair shuntasach atá déanta acu go dtí seo chun an próiseas pleanála teanga a chur i bhfeidhm.

Dúirt an Taoiseach ag an ócáid: “Ag croílár an chur chuige uile a bhaineann leis an bpróiseas pleanála teanga, tá an spiorad a bhíonn i gceist le meitheal oibre – daoine agus eagraíochtaí áitiúla ag obair ar son na Gaeilge - le cúnamh an Stáit. Tá níos mó ná deichniúr oifigeach pleanála teanga i mbun oibre ag an tráth seo agus nuair a bheidh an próiseas pleanála teanga faoi lán seoil faoi cheann bliain nó dhó eile, beidh breis agus tríocha duine fostaithe ar fud na Gaeltachta ag plé leis an obair. Chomh maith leis sin, beidh oifigigh pleanála teanga i mbun oibre lasmuigh den Ghaeltacht sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus sna Líonraí Gaeilge atá aitheanta faoin bpróiseas. Is sampla iontach é an próiseas den dul chun cinn atáthar in ann a dhéanamh nuair atá comhpháirtíocht ina cuid lárnach den chur chuige.

Dúirt an tAire Stáit Kyne: “Tá an próiseas pleanála teanga ar cheann de na bearta is tábhachtaí atá ar bun anois chun an Ghaeilge a láidriú mar theanga pobail agus teaghlaigh sa Ghaeltacht. Tá a chur i bhfeidhm ag imirt níos mó tionchair ar staid na Gaeilge de réir a chéile - ní amháin sa Ghaeltacht ach sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus sna Líonraí Gaeilge atá i gceist faoin bpróiseas. Mar gheall ar an tábhacht faoi leith a bhaineann leis agus go deimhin le cur chun feidhme an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta agus raon beart eile, tá tacaíocht níos fearr á tabhairt don teanga agus do chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.

I gcomhréir leis an méid a gealladh nuair a seoladh Plean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge i Meitheamh 2018, beidh an chéad tuarascáil bhliantúil ar chur i bhfeidhm an Phlean sin á seoladh agam an tseachtain seo chugainn. Beidh an dul chun cinn atá á dhéanamh i rith an ama ar bhonn tras-rannach le sonrú sa tuarascáil sin. De thoradh sin ar fad agus foilsiú Bille na dTeangacha Oifigiúla, tá céimeanna móra á nglacadh go céimiúil agus go córasach atá chun leas foriomlán na Gaeilge agus na Gaeltachta.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service