24/10/19

Deontais agus Maoiniú

Scéimeanna atá ann faoi láthair

Tá scéim infheistíochta Caipitil úr dar luach €4.7 milliún le haghaidh ionaid ealaíon agus cultúir fógartha inniu ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., agus beidh sí oscailte d’iarratais ar an 25 Deireadh Fómhair 2019 . Beidh an scéim nua sin um infheistíocht caipitil ar siúl ó 2019-2022. Díreofar inti ar fheabhas a chur ar an stoc reatha d’ionaid ealaíon agus cultúir a oibríonn mar eagraíochtaí seachbhrabúsacha ar fud na tíre agus béim shoiléir inti ar na healaíona agus ar an gcultúr.

Tá an maoiniú sin á chur ar fáil faoi phlean caipitil na Roinne - Tionscadal Éire 2040 -Ag Infheistiú inár gCultúr, ár dTeanga & ár nOidhreacht 2018 – 2027 agus tá cuireadh á thabhairt ar iarratais faoi thrí Shruth ar leithligh mar atá leagtha amach thíos;

  • I Sruth A tairgfear deontais suas le €50,000 le haghaidh tionscadail bheaga feabhsúcháin/leathnaithe/athchóirithe a bhféadfadh oibreacha tógála ar shaoráidí ealaíon agus cultúir agus/nó uasghrádú trealaimh a bheith i gceist leo.
  • I Sruth B tairgfear deontais ó €50,000 go €300,000 le tionscadail feabhsúcháin/leathnaithe /athchóirithe níos mó a mbaineann oibreacha tógála ar shaoráidí ealaíon agus cultúir leo.
  • Scéim ar leithligh a bheidh i gceist le Sruth C agus í dírithe ar spásanna oibre físealaíontóirí a uasghrádú. Beidh sé sin á reáchtáil ar leithligh ag Físealaíontóirí na hÉireann (VAI) thar ceann na Roinne agus bainfidh sé le deontais a iarrtar suas le €15,000. Fógrófar é sin ar láithreán gréasáin VAI in am is i dtráth, www.visualartists.ie

Beidh iarratais ar Shruth A agus B oscailte ón 25 Deireadh Fómhair 2019  agus dúnfar iad ag 12pm, Dé Máirt an 7 Eanáir 2020. Is faoin gcóras iarratais ar líne ar www.Licences.ie amháin a ghlacfar le hiarratais. Féach ar Threoirlínte na Scéime le haghaidh na sonraí go léir.

Treoirlínte Sruth A Sceim Caipitil Cultúir 2019 - 2022

Treoirlínte Sruth B Sceim Caipitil Cultúir 2019 - 2022

CEISTEANNA COITIANTA

Sruth A - Réamh-Mheastacháin agus Boinn Tuisceanna Airgeadais

Sruth B - Réamh-Mheastacháin agus Boinn Tuisceanna Airgeadais

 

Scéimeanna Roimhe seo

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service