09/11/17

Deontais agus Maoiniú

Deontais agus Maoiniú

Scéimeanna atá ann faoi láthair

Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016 - 2018

In Eanáir 2016, d’fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, Scéim infheistíochta caipitiúla nua de €9m d’ionaid ealaíon agus chultúrtha. Mairfidh an scéim ó 2016-2018 agus tá sí dírithe ar fheabhas a chur ar na hionaid ealaíon agus chultúrtha atá ann cheana ar fud na tíre. Tá Sruthanna 1 agus 2 den scéim seo dúnta anois (féach thíos faoi Scéimeanna Roimhe Seo). Tá iarratais á lorg anois ar mhaoiniú faoi Shruth 3 den Scéim seo agus beidh suas le €20,000 ar fáil d’eagraíochtaí neamhbhrabúis a bhfuil sainchúram Ealaíon agus Cultúir orthu. Tá an maoiniú á chur ar fáil mar chuid den Chreat Infheistíochta Caipitiúla 2016-2021.

Tá an fhoirm iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Sruth 3 ar fáil ag na naisc thíos. Ní mór gach iarratas, lena n-áirítear doiciméid tacaíochta, a bheith faighte ag an Roinn tráth nach déanaí ná 12.00pm ar an 16 Meitheamh 2017.

Treoirlinte Sruth 3 Sceim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016-2018

Foirm Iarratais Sruth 3 Sceim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016-2018

 

Scéimeanna Roimhe Seo

 

 • Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir  2016

In Eanáir 2016, d’fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, Scéim infheistíochta caipitiúla nua de €9m d’ionaid ealaíon agus chultúrtha. Mairfidh an scéim ó 2016-2018 agus tá sí dírithe ar fheabhas a chur ar na hionaid ealaíon agus chultúrtha atá ann cheana ar fud na tíre.

Tá liosta na n-iarrthóirí ar éirigh leo ar fáil anseo

Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016 - 2018

Foirm Iarratais SRUTH 1 Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016
Foirm Iarratais SRUTH 2 Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016
Treoirlínte Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016
Ceisteanna Coitianta

 • An Scéim um Miondeontais Chaipitil do na hEalaíona agus Cultúr 2015

Lainseáil an tAire Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta, an tUasal Heather Humphreys TD, sonraí maidir leis an Scéim um Miondeontais Chaipitil do na hEalaíona agus Cultúr 2015 arna riar ag a Roinn.

Tá an Scéim um Miondeontais Chaipitil do na hEalaíona agus Cultúr deartha chun tacú le heagraíochtaí ealaíon agus cultúir a oibríonn mar institiúidí neamhbhrabúsacha ar fud na tíre. Glacfar iarratais ar thionscadail thiomanta ealaíon nó cultúir eile ó eagraíochtaí neamhbhrabúsacha eile chomh maith. I mbliana, beidh foráil sa scéim maidir le miontionscadail chaipitil suas go dtí €10,000 a mhaoiniú, chun 70% de chostais na dtionscadal caipitil a íoc. Tá maoiniú €300,000 ar fáil faoin scéim.

Ní mór do thionscadal a mhaoineofar faoin Scéim riachtanas cultúrtha faoi leith a shásamh chun tacú leis an Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta i seachadadh a cuspóirí chun tallann ealaíonta agus cruthaitheach Éireannach a chothú agus a fhorbairt agus rochtain ar na healaíona a neartú.
Ní dhámhfar maoiniú ach do na tionscadail sin a chomhlíonann na critéir ábhartha go léir. Ba cheart do na tionscadail go léir a bheith cruthaitheach agus nuálach agus ceann amháin nó níos mó de na cuspóirí seo a leanas a chomhlíonadh:

 • Infheistíocht as a mbainfidh roinnt eagraíochtaí ealaíon agus cultúir tairbhe;
 • Infheistíocht i dtrealamh lena laghdófaí na costais bhliantúla a bhaineann leis an tsaoráid ealaíon nó cultúir a reáchtáil;
 • Infheistíocht a mbeadh tionchar dearfach aici ar an gcomhshaol, mar shampla, laghdú ar ídiú fuinnimh;
  Caiteachas chun dul i ngleic le ceisteanna sláinte agus sábháilteachta.
 • Infheistíocht chun feabhas a chur ar éifeachtacht eagraíochta nó ar a héifeachtúlacht;
 • Infheistíocht lena méadófaí nó lena leathnófaí úsáid na saoráidí, mar shampla, chuig grúpaí deonacha agus pobail;
 • Infheistíocht lena méadófaí líon an lucht éisteachta nó lena ndéanfaí rochtain ar na healaíona, nó rannpháirtíocht iontu, a fheabhsú nó a leathnú, laistigh de dhobharcheantar saoráide.
 • Infheistíocht lena gcuirfí le hinmharthanacht airgeadais do shaoráid, agus le cumas na saoráide a bheith féinmhaoinithe, amach sa todhchaí;
 • Infheistíocht lena gcuirfí gné úr le, nó lena bhfeabhsófaí, cumas na saoráide chun gníomhaíochtaí ealaíon a chur ar an stáitse nó a thacódh leo, nó lena gcuirfí feabhas ar shaoráidí agus ar spásanna oibre d’ealaíontóirí;
 • Infheistíocht teicneolaíochta ceannródaíche lena bhfuil an acmhainneacht feabhas a chur ar shaoráidí ealaíon agus cultúir nó ar an rochtain ar na healaíona agus cultúr.

Tá foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais maidir leis an Scéim um Miondeontais Chaipitil do na hEalaíona agus Cultúr 2015 ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne
Is é an 2 Meán Fómhair 2015 an spriocdháta chun gach iarratas a fháil.

Eagraíochtaí a fuair deontais in 2015

 • Deontais d'Infreastruchtúr Ealaíon agus Cultúir

Tá an scéim reatha ACCESS II (an Scéim Tacaíochta um Fheabhsú Ealaíon agus Cultúir II), a riarann an Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ar siúl ó 2007 go 2009. Tá ACCESS II leagtha amach chun cabhrú le hinfreastruchtúr ealaíon agus cultúir ar ardchaighdeán a chur ar fáil chun feabhas a chur ar rochtain ar na healaíona ar fud na tíre. Tá sé d'aidhm aige spreagadh breise a chur ar fáil d'fhorbairt áiseanna ealaíon agus cultúir, rud a chuirfidh feabhas ar chaighdeán maireachtála na saoránach. Cé go bhfuil sé de rún aige tosaíocht a thabhairt d'fheabhsú agus do chothabháil áiseanna reatha, déantar foráil faoi théarmaí na scéime freisin do thacaíocht a chur ar fáil do thionscadail nua.

Fuair 67 tionscadal san iomlán maoiniú caipitil de €32m faoin scéim reatha ACCESS II. Is é aidhm na scéime tosaíocht a thabhairt d'fheabhsú agus do chothabháil áiseanna reatha, agus dá réir sin, bíonn 70% de na cistí atá ar fáil faoin scéim dírithe ar fheabhsú agus/nó athchóiriú áiseanna reatha, agus bíonn 30% dírithe ar áiseanna nua.

I measc na dtionscadal ar tugadh tacaíocht dóibh, bhí ionaid nua ealaíon chomhtháite, amharclanna agus de spásanna stiúideo agus rinneadh athchóiriú ar spásanna taibhithe reatha. Aithníodh go forleathan gur chabhraigh sé go mór le spás cultúrtha ar ardchaighdeán a chur ar fáil ar fud na réigiún.

Liosta de Thionscadail Access

Liosta de Thionscadail Access II

 • Deontais ó Chultúr Éireann

Tá buiséad €3.997 milliún ag Cultúr Éireann, an ghníomhaireacht náisiúnta chun na healaíona agus ealaíontóirí Éireannacha a chur chun cinn thar lear.

Tugann Cultúr Éireann an deis agus an tacaíocht d’ealaíontóirí agus do chuideachtaí as Éirinn chun a saothair a chur i láthair ag taispeántais, féilte, ionaid agus margaí ealaíon tábhachtacha idirnáisiúnta.

Tá bord stiúrthóirí a cheap an tAire ar an ngníomhaireacht agus is é an Príomhfheidhmeanneach, Eugene Downes, ceannasaí na foirne.

Tá tuilleadh eolais ar Chultúr Éireann agus ar a chlár deontais ar fáil ar www.cultureireland.ie.

Chun tuilleadh eolais a fháíl, déan teagmháil le:

Cultúr Éireann, An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta, Seomra 3.15, Sráid Chill Dara, BÁC 2

Teil: (+353 1) 631 3905, 3994, 3917

Facs: (+353 1) 6313956

Ríomhphost: cultureireland@ahg.gov.ie

Foirm agus Treoirlínte

Cultúr Éireann - Foirm iarratais ar thacaíocht d'Imeachtaí Ealaíon/Cultúrtha Idirnáisiúnta

 • An Scéim Méadaithe Gnó do Cheol

Cuireann an Scéim Méadaithe Gnó do Cheol faoiseamh cánach ar fáil d'infheisteoirí in ealaíontóirí ceoil nó grúpaí ceoil tráchtála nua agus atá ag teacht chun cinn. Déanann an tAire Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta cinneadh cibé ar chóir nó nár chóir tionscadal a dheimhniú mar thionscadal atá incháilithe d'fhaoiseamh den chineál sin. Chun deimhniú a fháil, caithfidh go raibh díolacháin faoi bhun 5,000 albam mar ealaíontóir ceoil aonair nó mar bhall grúpa ceoil ag an ealaíontóir nó an grúpa atá i gceist.

D'aontaigh an tAire Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta agus an tAire Airgeadais treoirlínte agus tá sé mar aidhm acu cuntas a thabhairt ar na critéir le húsáid chun tionscadail oiriúnacha a dheimhniú chun críche an fhaoisimh chánach seo.

Moltar d'iarrthóirí dul i dtaithí ar na riachtanais uile a bhaineann leis an Scéim Méadaithe Gnó. Tá sonraí breise faoi fheidhmiú foriomlán na Scéime Méadaithe Gnó dá bhforáiltear san Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 ar fáil ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá an nóta eolais ó na Coimisinéirí Ioncaim ceangailte leis seo.

Is féidir leat cóip de na Treoirlínte a íoslódáil as Gaeilge nó as Béarla trí chliceáil ar an nasc ábhartha thíos:

Déan an Scéim Méadaithe Gnó (SMG) a íoslódáil
Chun tuilleadh eolais a fháil:
Teil: (+353 1) 631 3954

 • Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha

Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha 2018

Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha 2017

Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha 2016

Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha 2015

Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha 2014

Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha 2013

Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha 2012

Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha 2011

Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha 2010

Caiteachas ar Fhorbairt Chultúrtha 2009

An Tionscnamh Daonchairdis

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service