20/01/20

Scannáin

Tacaíonn an Roinn le forbairt agus le leathnú na hearnála léirithe scannán agus teilifíse. I dtaca leis sin, oibríonn an Fís Éireann chun a chinntiú go n-uasmhéadaítear Éire mar áit chun scannán idirnáisiúnta a tháirgeadh.

Bord Scannán na hÉireann

Is é Bord Scannán na hÉireann an ghníomhaireacht forbartha náisiúnta do dhéantús scannán na hÉireann agus tionscal scannáin, teilifíse agus beochana na hÉireann, ag infheistiú i dtallainn, i gcruthaitheacht agus i bhfiontraíocht. Tacaíonn an ghníomhaireacht le scríbhneoirí, stiúrthóirí agus cuideachtaí léirithe sna hearnálacha seo trí iasachtaí infheistíochta a sholáthar d'fhorbairt, do tháirgeadh agus do dháileadh tionscadail scannán, teilifíse agus beochana. Tá Bord Fís Éireann, cé go bhfuil sé maoinithe ag an Roinn seo, neamhspleách go hiomlán ina chuid oibríochtaí ó lá go lá. Tá tuilleadh faisnéise maidir le ról Fís Éireann ar fáil ar a láithreán gréasáin ar www.screenireland.ie

Deimhniúchán faoi alt 481 d'Acht Comhdhlúite Cánach 1997

Forálann alt 481 don Acht Comhdhlúite Cánach 1997, arna leasú ag an tAcht Airgeadais 2018, d'éileamh ó cuideachta léiriúchán díreach chuig an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, do teastas ag rá go bhfuil scannan cáiltheach mar scannán  faoi alt 481. Áit a éisíonn an tAire teastas maidir le scannán cáiltheach, agus nuair atá na forálacha eile faoi alt 481 comhlíonta, d'fhéadfadh cuideachta léiriúchán iarratais a dhéanamh go dtí an Coimisimeir Ioncaim[1] do creidmheas cánach corparáideach um scannáin.

Tá deimhniúchán ceadaithe ag an tAire i gcomhréir leis na rialacháin déanta faoi alt 481 an tAcht um Chomhdhlúite Cánach S.I. Uimhir 119/2019 Rialachain Scannáin 2019 agus  SI No 120/2019 Film (Commencement Order) Regulations 2019

Caithfaidh iarratas do deimhniúchán beith déanta i scríbhinn chuig an tAire, ar a laghad 21 lá oibre roimh tús an léiriú Éireannach. Déanfar iarrataisí ag baint usáid as an foirmeacha iarratais atá le fail anseo agus tá treoir maidir le líonadh na hiarratais le fail anseo

Ba cheart an foirm iarratais agus na cáipéisí tacaíochta  (Táb B go M)  a seoladh le ríomhphost go section481@chg.gov.ie.

Cuidiú Réigiúnach

Foráiltear in Acht Airgeadais 2018 do chuidiú d’fhorbairt réigiúnach scannán ghearrthéarmach, bharrchaolaithe.    Tá ceadú anois faighte ó Choimisiún an AE don scéim agus beidh Rialacháin na Scannán 2019 (Cuidiú D'Fhorbairt Réigiúnach) (Leasú) SI 358 2019 agus an tOrdú um Thosach Feidhme a thugann éifeacht don athrú anois foilsithe anseo. Tá Nóta Treorach maidir le hiarratas a dhéanamh leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi Alt 481 den Acht Comhdhlúite Cánach 1997, Faoiseamh i leith Infheistíochta i Scannáin, arna fhoilsiú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an fhoirm iarratais nuashonraithe agus na hathruithe sin glactha san áireamh.

Is i gcomhréir leis an dlí um chosaint sonraí agus príobháideachais chun agus críocha fheidhmeanna na Roinne seo amháin a dhéanfaidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta aon sonraí pearsanta a phróiseáil. Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo

[1 ] Tá tuile eolas faoin creidmheas cánach corparáideach scannáin le fáil ó suíomh gréasáin na gCoimisiméirí Ioncaim ag www.revenue.ie

 Achoimre ar Phríomhstaitisticí 1994-2014

Chun breis faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

Aonad na Scannán, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Bóthar Nua, Cill Airne, Co Chiarraí.

Teil: (+353 64) 6627214
Ríomhphost: section481@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service