02/07/15

Cultúr

National Gallery of Ireland - Masterpieces from the Collection

 

Tugann an Roinn aitheantas d'oidhreacht mhínealaíne agus chultúrtha na tíre trí infreastruchtúr caipitil a chur ar fáil do na Forais Chultúrtha Náisiúnta, chomh maith le tionchar a imirt ar fhorbairt thionscal cultúir na hearnála príobháidí trí mhaoiniú airgeadais cuí a chur ar fáil do thionscadail a thacaíonn le hinfreastruchtúr cultúrtha na hÉireann.

Príomhsprioc Polasaí

Rochtain ar na hearnálacha ealaíon, cultúir agus scannán in Éirinn a fheabhsú agus ról sóisialta agus eacnamaíoch na n-earnálacha sin a aithint trí chur chun cinn agus spreagadh shloinneadh ealaíonta, feasacht agus rannpháirtíocht chultúrtha, trí chreat cuí polasaí, reachtaíochta agus acmhainne.  Infreastruchtúr caipitil a chur ar fáil do na Forais Chultúrtha Náisiúnta.

Aidhmeanna Taca

  • Polasaí mionsonraithe, comhtháite a fhorbairt le go gcruthófar agus go gcothófar rannpháirtíocht in earnáil an chultúir agus go spreagfar rochtain agus rannpháirtíocht maidir le, inter alia, polasaithe an Rialtais, an AE agus Thuaidh/Theas.
  • An clár caipitil chultúrtha a chur chun cinn mar atá leagtha amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta agus i gClár an Rialtais laistigh de na hacmhainní airgeadais atá ar fáil.
  • Feabhas a chur ar éifeachtacht, ar éifeachtúlacht agus ar chaighdeán na sásraí a sholáthraíonn tacaíocht Stáit d'earnáil an chultúir trí struchtúir éagsúla ghníomhaireachtaí an Stáit.
  • Feabhas a chur ar bhailiúcháin na bhforas cultúrtha náisiúnta ar gníomhaireachtaí bailiúcháin iad agus ar rochtain ar na bailiúcháin sin.
  • Freastal ar riachtanais chlár Chomóraidh an Rialtais a bunaíodh faoi choimirce Roinn an Taoisigh.

Saincheisteanna Tábhachtacha

  • Athbhreithniú a dhéanamh ar an Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986;
  • Maoirseacht a dhéanamh ar chur i gcrích thionscadail chaipitil na bhForas Cultúrtha Náisiúnta chun a riachtanais chóiríochta a chomhlíonadh agus chun feabhas a chur ar leibhéal agus ar chaighdeán na seirbhísí a chuirtear ar fáil don phobal;
  • Straitéisí a fhorbairt agus a bhunú i gcomhairle leis na forais chultúrtha lena mbaineann chun aghaidh a thabhairt ar a riachtanais chothabhála agus a riachtanais forbartha caipitil amach anseo;
  • Na forais chultúrtha a spreagadh chun teacht i dtír ar a mealltacht don phobal i gcoitinne agus, go háirithe, do dhaoine óga, daoine atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta agus cuairteoirí ó thar lear.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service