01/09/15

Cultúr 2025 - Éire Ildánach

Tá an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,, Heather Humphreys TD, tar éis dréacht den Chreat-Pholasaí Náisiúnta Cultúir nua, dar teideal anois Éire Ildánach / Cultúr 2025, a chur faoi bhráid an Chomhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, lena bhreithniú (is féidir é a íoslódáil anseo).  Tá an Preas Ráiteas bainteach le léamh anseo.

Sa Chlár don Rialtas Comhpháirtíochta, aithníodh gur tosaíocht é Cultúr 2025 a fhoilsiú.

Leagtar amach sa doiciméad fís uileghabhálach agus creat don todhchaí agus leagtar amach na tosaíochtaí gníomhaíochta do na blianta amach romhainn. Tríd an gCreat-Pholasaí seo, tá sé mar aidhm ag an Rialtas cruthaíocht a chothú, borradh a chur faoi rannpháirtíocht saoránach, cuidiú le tuilleadh daoine gairm inbhuanaithe a bheith acu in earnáil an chultúir, saibhreas cultúrtha na hÉireann a chur chun cinn agus cinnte a dhéanamh go ndéantar níos mó ó thaobh an chultúir de le spriocanna sóisialta agus eacnamaíocha a bhaint amach.

Tar éis breithniú a bheith déanta ar an doiciméad ag an gComhchoiste Oireachtais cuirfear faoi bhráid an Rialtais é lena fhaomhadh.

Nuair a bheidh an polasaí foilsithe, déanfar plean tras-earnála a fhorbairt, a bheidh stiúrtha ag na tosaíochta leagtha amach sa cháipéis seo.

Ar dtús, iarrfar ar gach comhlacht ábhartha ráiteas a thabhairt faoi na dúshláin a bhaineann le haidhmeanna an Chreat-Pholasaí seo a chomhlíonadh, agus cur síos a thabhairt ar conas a fheagróidh siad ina réimsí féin do na deiseanna a chuirfear ar fáil mar gheall ar thuilleadh rannpháirtíochta lenár gcultúr agus lenár n-oidhreacht chultúrtha. Beidh ranna Rialtais, gníomhaireachtaí Stáit (i réimsí na n-ealaíon, na scannánaíochta, na craoltóireachta, na hoidhreachta, na Gaeilge agus na Gaeltachta etc.), na forais chultúir agus earnáil an rialtais áitiúil i gceist leis.

Déanfar ceardlanna a reáchtáil de réir mar is gá chun cabhrú le hullmhú an phlean gníomhaíochta atá beartaithe. Beidh an chéad chéim eile bunaithe ar aiseolas a gheobhfar trí theagmháil leanúnach leis an bpobal, le páirtithe leasmhara agus leis an Oireachtas, ag cur leis an bpróiseas as ar eascair an cháipéis seo.

Forbairt an Doiciméid

Tionóladh collóiciam de pháirtithe leasmhara i réimse an chultúir in Acadamh Ríoga na hÉireann ar an 25 Bealtaine 2015 chun breathnú ar dhréacht-phlépháipéar a bhí ullmhaithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Chun forbairt na cáipéise polasaí sin a éascú, thionóil REOG sraith de cheardlanna áitiúla chun deis a thabhairt do dhaoine ar fud na tíre a gcuid tuairimí a roinnt. Tionóladh cruinnithe sa Chabhán, i gCorcaigh, i nGaillimh, i Luimneach, i gCill Chainnigh agus i mBaile Átha Cliath. Bhí an ócáid i mBaile Átha Cliath bunaithe ar shamhail rannpháirtíoch an Chaifé Domhanda agus rinneadh é a reáchtáil faoi Chlár na nDíospóireachtaí Oscailte Poiblí.

Tá níos mó ná 600 duine tar éis páirt a ghlacadh sna himeachtaí comhairliúcháin agus fuarthas 217 aighneacht i scríbhinn. Ba é an 31 Deireadh Fómhair 2015 an spriocdháta le haighneachtaí i scríbhinn a bheith faighte.

Rinneadh mionscrúdú ar na nótaí ó na cruinnithe réigiúnacha agus ar na haighneachtaí i scríbhinn agus tá an dréacht seo den chreat-pholasaí pléite agus comhaontaithe ag an nGrúpa Stiúrtha.

Is féidir an plépháipéar ar ar bunaíodh an comhairliúchán sin a íoslódáil anseo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service