12/12/17

Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe

UNESCO I DTIÚIN LEIS AN BPÍOBAIREACHT UILLEANN - MADIGAN

AN PHÍB UILLEANN CURTHA LE LIOSTA IONADAÍOCH UNESCO DEN OIDHREACHT CHULTÚRTHA DHOLÁIMHSITHE

National Harp Day

Gairm Oscailte - Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe

Tá an ghairm náisiúnta ar aighneachtaí d’Fhardal Náisiúnta d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe na hÉireann oscailte anois.

Cuimsíonn oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe foirmeacha oidhreachta beo nach féidir lámh a leagan orthu - seachas, mar shampla, ár n-oidhreacht thógtha. Tagraíonn sé do na cleachtais agus léirithe atá ag croílár saol agus féiniúlachtaí ár bpobail, ár ngrúpaí agus ár ndaoine.

Ba chóir do pháirtithe leasmhara foirm Léirithe Spéise, atá le fáil anseo, a líonadh agus a sheoladh isteach.

Ba chóir fiosrúcháin agus foirmeacha a sheoladh ar ríomhphost chuig nationalich@chg.gov.ie

Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe

I mí na Nollag 2015 dhaingnigh Éire Coinbhinsiún 2003 UNESCO maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe. Tagraíonn oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe ‘do na cleachtais, léirithe, nathanna, eolas, scileanna - chomh maith leis na hionstraimí, réada, déantáin agus spásanna cultúrtha lena gcois - a aithníonn pobail, grúpaí agus, i roinnt cásanna, daoine aonair mar chuid dá n-oidhreacht chultúrtha. Déanann pobail agus grúpaí an cultúr doláimhsithe seo, a aistrítear ó ghlúin go glúin, a athchruthú go leanúnach mar fhreagairt da dtimpeallacht, dá gcaidreamh leis an dúlra agus dá stair, agus cuireann sé tuiscint ar a bhféiniúlacht agus leanúnachas ar fáil dóibh. Dá réir, cuireann sé meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus ar an gcruthaitheacht dhaonna chun cinn’.

I dtosach báire, thionóil an Roinn grúpa comhairleach eatramhach ar a raibh ionadaithe ón gComhairle Ealaíon, ón gComhairle Oidhreachta, ó Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta agus ó Rannán Ealaíon na Roinne, chun comhairle a thabhairt ar chur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin in Éirinn. Mar thoradh ar mholadh ón ngrúpa comhairleach, cheadaigh an tAire Píobaireacht Uilleann agus Iománaíocht a chur ar Fhardal eatramhach Náisiúnta na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe.

Faoi láthair tá an Roinn ag glacadh le Léirithe Spéise le bheith curtha san áireamh i bhFardal iomlán Náisiúnta na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe d’fhonn cultúr beo na hÉireann a aithint, a chosaint agus a chur chun cinn le haitheantas oifigiúil Stáit.  Is féidir foirmeacha a íoslódáil anseo agus ní mór iad a sheoladh chuig nationalich@chg.gov.ie

D’fhéadfadh iarratasóirí a n-éireoidh leo maidir leis an bhFardal Náisiúnta breathnú ar ainmniúchán a lorg ón Stáit le bheith curtha san áireamh ar Liosta Ionadaíoch UNESCO d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe an Chine Daonna. Tá an Stát i dteideal ainmniúchán amháin a dhéanamh don liosta sin gach bliain.

Tá dhá iarratas déanta ag Éirinn i ndáil le Píobaireacht Uilleann (2016) agus Iománaíocht (2017).  I mí na Nollag 2017, ag dara seisiún déag UNESCO den Choiste Idir-Rialtasach maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe in Jeju Phoblacht na Cóiré, aontaíodh an chéad iarratas de chuid na hÉireann - Píobaireacht Uilleann - a chur leis an Liosta Ionadaíoch.

 

Déanfar measúnú ar iarratas na hIománaíochta le linn phróiseas 2018 agus beifear ag súil le cinneadh i mí na Samhna 2018. Tá agus bhí an dá eagraíocht lena mbaineann, Na Píobairí Uilleann agus an Cumann Lúthchleas Gael, ag obair go dlúth leis an Roinn chun iarratais an Stáit ar Liosta Oidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe UNESCO a ullmhú agus chun tacú leo.

I mí Dheireadh Fómhair 2017 cheadaigh Rannán Chuimhne an Domhain de chuid UNESCO Cnuasach Choimisiún Béalaoideas Éireann 1935-1970 (CCBÉ) lena chur san áireamh ar chlár Chuimhne an Domhain. Tá sé anois in éindí lenár seod náisiúnta, Leabhar Cheanannais, an t-aon ní eile leis an ainmniú sin.

I Márta, 2018 thionóil Coiste Comhairleach na Saineolaithe chun léiriú spéise a athbhreithniú agus moltaí a dhéanamh chun an Aire Madigan TD. Is é Cláirseoireacht na hÉireann an chéad cheann den chéad tráinse eile atá molta d’Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe. Dá bhrí sin, le héifeacht ón 17 Márta, 2018, is é Cláirseoireacht na hÉireann an tríú eilimint dár n-oidhreacht chultúir bheo shaibhir atá le cur ar Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe.

Dáta Tagairt Gné
22ú Feabhra 2016 NIICH – 001 Píobaireacht Uilleann
22ú Feabhra 2016 NIICH – 002 Iománaíocht
17ú Márta 2018 NIICH - 003 Cruit Éireann

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service