03/07/15

Faoiseamh Cánach do Thabhartais Oidhreachta

Faoi Alt 1003 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, tá faoiseamh cánach ar fáil i ndáil le bronnadh earraí, a bhfuil tábhacht oidhreacht náisiúnta ag baint leo, ar bhailiúcháin náisiúnta na hÉireann. Is éard atá sa faoiseamh ná creidmheas cánach arb ionann é is luach an earra/na n-earraí oidhreachta atá bronnta, ar féidir é a chur do shochar in aghaidh dliteanas cánach a thabhódh an bronntóir. Chun críocha an fhaoisimh, is ionann earra(í) oidhreachta is cineál ar bith earra cultúrtha, lena n-áirítear -

  • aon earra seandálaíochta, cartlann, leabhar, taifead eastáit, lámhscríbhinn agus péintéireacht, agus
  • aon bhailiúchán d'earraí cultúrtha agus
  • aon bhailiúchán díobh sin ina suíomh a mheastar a bheith oiriúnach i gcomhair a mbronnta chuig na bailiúcháin náisiúnta.

Déantar cur síos ar na bailiúcháin náisiúnta mar Chomhlachtaí Faofa faoin reachtaíocht. Is iad sin: An Chartlann Náisiúnta www.nationalarchives.ie; Gailearaí Náisiúnta na hÉireann www.nationalgallery.ie; Leabharlann Náisiúnta na hÉireann www.nli.ie; Ard-Mhúsaem na hÉireann www.museum.ie; Áras Nua-Ealaíne na hÉireann www.imma.ie & Áiléar Crawford, Corcaigh www.crawfordartgallery.ie

Tá an t-údarás ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, le toiliú an Aire Airgeadais, comhlachtaí breise a fhaomhadh chun críche an fhaoisimh. Ní mór go mbeadh comhlachtaí breise den sórt sin á maoiniú go hiomlán nó go príomha ag an Stát nó ag údarás poiblí nó údarás áitiúil.

Íoslódáil na Treoirlínte agus Foirm Iarratais

Íoslódáil an liosta de Thabhartais Oidhreachta atá déanta go dtí seo

Foirm iarratais

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service