18/09/20

Comhaltacht an Tascfhórsa Téarnaimh na nEalaíon agus an Chultúir fógartha ag an Aire Martin

D'fhógair Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, comhaltacht Thascfhórsa Téarnaimh na nEalaíon agus an Chultúir inniu.

Is í Claire Duignan a bheidh ina cathaoirleach ar an Tascfhórsa agus is iad na comhaltaí eile a bheidh i gceist

 • An Chomhairle Ealaíon
 • Business to Arts
 • Comhairle na nInstitúidí Náisiúnta Cultúir
 • An Cumann Bainistíochta Contae agus Cathrach
 • An Roinn Sláinte
 • An Roinn Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta
 • An Roinn Coimirce Sóisialaí
 • Ealaín na Gaeltachta
 • Comhaontas Thionscal na nImeachtaí
 • Comhdháil na gCeardchumann
 • An Feachtas Náisiúnta do na hEalaíona
 • Eagraíocht um Chearta Ceoil na hÉireann
 • Institiúid Amharclann na hÉireann
 • Fís Éireann
 • Screen Producers Ireland
 • Denise Chaila
 • Martin Hayes

Is mar seo a leanas atá na Téarmaí Tagartha.

Ullmhóidh an Tascfhórsa tuarascáil don Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta lena n-áirítear sraith de mholtaí maidir leis an mbealach is fearr is féidir le hearnáil na n-ealaíon agus an chultúir dul in oiriúint agus teacht ar ais ón damáiste gan fasach a d'eascair as paindéim Covid-19.  Áirítear ar an earnáil cultúr, na healaíona, an tionscal closamhairc agus an tionscal siamsaíochta beo.  Mar phointe tosaigh, bunaithe ar an taighde agus ar an bhfianaise maidir leis an tionchar tubaisteach a bhí ag an bpaindéim ar an earnáil arna gcur i dtoll a chéile ag an Roinn, ag an gComhairle Ealaíon agus ag páirtithe leasmhara eile, déanfaidh an Tascfhórsa:-

 • cur chuige réiteach-bhunaithe a ghlacadh;
 • ionchur saineolaithe atá sonrach don earnáil a lorg agus rachaidh i gcomhairle le páirtithe leasmhara;
 • cuireadh a thabhairt do dhaoine aonair nó do shaineolaithe le freastal ar chruinnithe ar bhonn ad hoc, de réir mar a mheastar is gá;
 • díreoidh ar fhaisnéis agus moltaí a chur ar fáil maidir leis an tionchar leanúnach agus éagsúil a mheastar a bheidh ag srianta COVID-19;
 • spriocanna láithreacha agus sa mheántéarma do théarnamh agus d'inmharthanacht san earnáil a aithint;
 • tionscnaimh polasaí nó constaicí féideartha maidir le téarnamh inmharthana daingean san earnáil a aithint;
 • tionscnaimh pholasaí agus gníomhartha uile-Rialtais a mholadh chun tacú leis an earnáil;
 • tuairisciú chuig an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta faoin 31 Deireadh Fómhair 2020 d'fhonn plean gnímh don earnáil a chur ar fáil don Rialtas.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tascfhórsa trí ríomhphost a sheoladh chuig taskforce@chg.gov.ie agus déanfar gach comhfhreagras a fhoilsiú in am trátha.

Dúirt an tAire Martin inniu: "Tá tionchar tubaisteach ag an ngéarchéim ar na hearnálacha ealaíon agus cultúir.  Tá taibhiúcháin bheo, amharclannaíocht, ceol agus imeachtaí imithe as an tsochaí nach mór.  Is tasc as cuimse a bheith ann bealaí chun an earnáil dhraíochtúil, bhríomhar seo, a thug ardú croí dúinn tráth, a chaomhnú agus a bhunú arís.  Tá taithí mhór agus tallainn ag comhaltacht an Tascfhórsa atá ceaptha agam agus níl aon dabht ach go mbeidh siad breá ábalta aghaidh a thabhairt ar an dúshlán seo in éineacht.  Táim ag súil lena dTuarascáil a fháil in am trátha.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service