12/01/18

Bord nua Údarás na Gaeltachta fógartha ag an Aire Stáit McHugh

Tá sé fógartha ag Joe McHugh, T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin go bhfuil bord nua ceaptha aige inniu (12 Eanáir 2018) ar Údarás na Gaeltachta. Tá Anna Ní Ghallachair, Stiúrthóir ar Ionad na dTeangacha in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, athcheaptha ina Cathaoirleach ar an mbord, mar aon le deichniúr comhaltaí eile. I gcomhréir le hAcht na Gaeltachta 2012, tá comhaltaí faoi leith ceaptha ar an mbord ar ainmniúchán na gComhairlí Contae faoi leith a bhfuil ceantair Ghaeltachta ina ndlínsí. Is de thoradh próiseas a eagraíodh faoi scáth na Seirbhíse um Cheapacháin Poiblí (PAS) - faoinar lorgaíodh iarratais go poiblí chun a bheith san áireamh chun críche ceapacháin, atá na ceapacháin eile á ndéanamh – athcheapadh an Chathaoirligh san áireamh.

Dúirt an tAire Stáit go raibh áthas air na ceapacháin a fhógairt agus go raibh sé cinnte go rachadh bord nua Údarás na Gaeltachta i mbun a chuid oibre le fuinneamh agus le dúthracht. "Is obair dhúshlánach atá amach roimh an Bhord nua mar a bhaineann sé leis na cúramaí atá sannta dó – idir ghnóthaí fiontraíochta, fostaíochta, pleanála teanga agus forbartha pobail. Ag cur san áireamh an cumas agus an raon leathan taithí agus scileanna atá ag an mbord nua atá ceaptha agam, faoi chathaoirleacht Anna Ní Ghallachair, táim cinnte gur chun leas an Údaráis agus na Gaeltachta dá réir a bheidh obair an bhoird nua san achar cúig bliana atá romhainn. Is mian liom an deis a thapú go deimhin chun mo bhuíochas a ghabháil le hiarcomhaltaí an tseanbhoird as an obair dhíograiseach a thug siad faoi le díocas mar chuid den bhord deireanach. Chuir a gcuid saothair go mór le hobair an Údaráis."

Seo a leanas sonraí maidir le comhdhéanamh an bhoird nua:

Cathaoirleach

Anna Ní Ghallachair

Stiúrthóir, Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Ó Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall ó dhúchas.

 

Comhaltaí ceaptha ar ainmniúchán Comhairle Chontae Dhún na nGall. Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus Chiarraí faoi seach:

John Shéamuis Ó Fearraigh

Bun an Leaca, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall. Comhairleoir Contae. Ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall.


Seán Mac Congamhna

Bóthar Bhéal Átha na Muice, Cill Cheallaigh, Co. Mhaigh Eo. Comhairleoir Contae. Ainmnithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo.


Séamus Walsh

Glann, Uachtar Ard, Co. na Gaillimhe. Comhairleoir Contae. Ainmnithe ag Comhairle Contae na Gaillimhe.


Séamus Cosaí Mac Gearailt

Na Gleannta, An Daingean, Co. Chiarraí. Comhairleoir Contae agus iarchomhalta ar bhord Údarás na Gaeltachta. Ainmnithe ag Comhairle Contae Chiarraí.


Comhaltaí eile ceaptha ar an mbord de thoradh próiseas poiblí a eagraíodh faoi stiúir PAS


Eunan Mac Cuinneagáin

Bóthar Glinne, An Charraig Co. Dhún na nGall.


Ian Mac Aindriú

Bóthar Bhéal an Fheadha, Béal an Mhuirthead, Béal an Átha Co. Mhaigh Eo.


Seosamh Ó Laoi

Baile an tSagairt, An Spidéal Co. na Gaillimhe.


Mary Uí Chadhain

Gabhla, Caiseal, Conamara, Co. na Gaillimhe.


Siobhán Seoighe

Doire Longáin, Átha Buí Co. na Mí.


Debra Ní Shúilleabháin

Ceapach na gCrann, Maistir Gaoithe, Cill Airne, Co. Chiarraí.


CRÍOCH

 

Nóta don Eagarthóir

Faoi réir Acht na Gaeltachta 2012, is bord de dhá dhuine dhéag atá ag Údarás na Gaeltachta. Ceapann an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta seachtar de na comhaltaí, an Cathaoirleach san áireamh. Maidir leis an gcúigear comhaltaí eile, ainmníonn na húdaráis áitiúla faoi leith a bhfuil ceantar Gaeltachta ina ndlínsí, duine faoi leith i gcomhair ceapacháin.

Cé gur bord de 12 comhalta atá i gceist, is 11 comhalta atá le ceapadh ar an údar go bhfuil rota i gceist i leith na gceantar is lú Gaeltachta eadhon: Comhairlí Contae na Mí, Phort Láirge agus Chorcaí. Faoin socrú seo, is tréimhse dhá bhliain a bhíonn ag na comhaltaí sin ar bhonn rota eatarthu san ord: An Mhí, Corcaigh agus Port Láirge. I gcomhréir leis an socrú seo, ceapadh Máire Seosaimhín Breathnach, ainmniúchán Chomhairle Contae Phort Láirge, ar bhord an Údaráis anuraidh don tréimhse 15 Feabhra 2017 go dtí 14 Feabhra 2019.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service