24/04/19

Glao ar an bPobal a bheith Rannpháirteach i Scéim Nua a chuideoidh chun Portaigh Ardaithe in Éirinn a chaomhnú agus a chur chun cinn

  • D’éirigh thar cionn le céim phíolótach in 2018
  • Athshamhlú á dhéanamh ag Pobail Áitiúla ar na portaigh ardaithe
  • Ionaid Léirmhíniúcháin, Conairí Siúil, Taispeántais
  • Cláir Chaomhnaithe

Tá ríméad ar an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, a fhógairt gur féidir iarratas a dhéanamh anois ar an Scéim Rannpháirtíochta Pobail Tailte Móna 2019.

Féachtar leis an Scéim pobail ina bhfuil tailte móna, grúpaí áitiúla, scoileanna áitiúla agus páirtithe leasmhara a spreagadh caidreamh a bhunú leis an Roinn maidir le Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta, Limistéir Oidhreachta Nádúrtha agus limistéir ina bhfuil portaigh ardaithe le súil rannpháirtíocht pobail agus feasacht faoinár n-oidhreacht nádúrtha a chur chun cinn.

Tacófar faoin Scéim le réimse leathan tionscnamh idir imeachtaí, cláir oideachais, prómóisin, taispeántais, feabhsúcháin sa limistéar áitiúil, pleananna caomhnaithe/bainistíochta a fhorbairt agus áiseanna agus limistéir áitiúla portaigh a fheabhsú - rialú ar speicis ionracha, mar shampla, in aice le/laistigh de Limistéir Phortaigh faoi Chaomhnú Speisialta/ Limistéir Oidhreachta Nádúrtha Eile nó Ceantair ina bhfuil portaigh ardaithe.

D’éirigh go maith le céim phíolótach in 2018 faoinar tacaíodh leis an iarracht a rinne 14 ghrúpa pobail i leith tailte portaigh, lena n-áirítear:

Coiste Bailte Slachtmhara Chill Taobháin, a fuair €17,000 ón Roinn faoi scéim 2018 chun cosán a fhorbairt timpeall ar phortach Chill Taobháin i gContae Ros Comáin agus le comharthaíocht agus boscaí ialtóg a chrochadh.

Maidir leis an scéim dúirt Cathaoirleach Choiste Bailte Slachtmhara Chill Taobháin Eileen Fahey “D’éirigh go han-mhaith linn faoin scéim. Ba chúnamh mór an maoiniú don phobal agus chuaigh sé go mór chun tairbhe an cheantair portaigh seo. Tá méadú mór ar líon an ndaoine a bhíonn ag siúl sa cheantar agus tá méadú ar an tuiscint atá ag daoine ar bhithéagsúlacht na bportach. Tá fiosruithe go leor déanta maidir le turais oideachais a reáchtáil do leanaí bunscoile agus tá go leor le rá faoin suaimhneas atá san áit. Bhí an t-ádh orainn go raibh cúnamh agus treoir againn ó fhoireann Sheirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra na Roinne”.

Tá tuilleadh sonraí faoi scéim na bliana seo agus an próiseas iarratais le fáil ar láithreán gréasáin Sheirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra na Roinne ag www.npws.ie.

Tuilleadh eolais

Tá mionsonraí maidir le Téarmaí agus Coinníollacha na Scéime agus an Fhoirm Iarratais a theastaíonn le fáil via na naisc thíos:

Tabhair ar aird nach ionann foirm iarratais a chur ar aghaidh agus ráthaíocht go bhfaighfear maoiniú faoin scéim. Déanfaidh Painéal sa Roinn measúnú i leith maoinithe ar gach iarratas incháilithe a bheidh faighte faoin 4pm, Dé hAoine an 31 Bealtaine 2019 agus molfaidh an painéal tionscadail le maoiniú don Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta lena gceadú aicise.

Tá tuilleadh sonraí le fáil ach teagmháil a dhéanamh le:

An tAonad um Bainistiú Tailte Móna,
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

Fón: (053) 9117361 / (053) 9117384
Ríomhphost: peatlandsmanagement@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service