31/10/19

Plean Earnála um Oiriúnú d

Tá an chéad tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn atá á dhéanamh ar an bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide foilsithe ag Rialtas inniu. Is é sin plean an Rialtas chun Éire níos glaine, níos inbhuanaithe agus níos folláine a chinntiú do na glúnta atá le teacht. Tá pleananna oiriúnaithe do 12 príomhearnáil foilsithe ag an Rialtas inniu chomh maith, chun a chinntiú go bhfuil muid réidh do na tionchair atá ag cur isteach ar an aeráid in áiteanna cheanna féin agus na gealltanais a thug Éire, cuidiú an domhan a chosaint, a bhaint amach.

Tá oidhreacht na hÉireann leochaileach d’éifeachtaí ón athrú aeráide.  Tá ár n-oidhreacht ag croílár na féiniúlachta atá againn mar náisiún. Táthar ag tuar go gcuirfidh an t-athrú aeráide borradh faoi chaillteanas na bithéagsúlachta agus ní bheidh ár séadchomharthaí ná ár bhfoirgnimh stairiúla slán ó na héifeachtaí sin, cé gur ann dóibh leis na céadta bliain.

Tá baol ann do ghnáthóga, do speicis, do shéadchomharthaí, d’fhoirgnimh stairiúla agus do thírdhreacha cultúir ó theochtaí atá ag ardú, ó theagmhais adhaimsire a bheith ag tarlú níos minice agus ó leibhéal na farraige a bheith ag ardú. Leagtar amach sna Pleananna seo na gníomhartha a bhfuil gá leo chun an oidhreacht a chosaint ó thionchair an athraithe aeráide.

Mar chuid de na hiarrachtaí chun dul i ngleic le géarchéim na haeráide faoin bPlean Gníomhaíochta maidir leis an Aeráid, tá dhá Phlean Earnála um Oiriúnú d'Athrú Aeráide ullmhaithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun aghaidh a thabhairt ar na tionchair ón athrú aeráide ar oidhreacht na hÉireann.

Scríobhadh na Pleananna um Oiriúnú na Roinne de réir na dTreoirlínte Earnála maidir le Pleanáil d'Oiriúnú an Athraithe Aeráide a d’fhoilsigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Taighde a bhí déanta cheana féin agus réamh-mheastacháin maidir leis an athrú aeráide in Éirinn a bhí mar bhonn faisnéise do na Pleananna. D’fhonn stóinseacht a chur leo agus lena chinntiú go mbeadh siad ábhartha i gcomhthéacs na hÉireann, cuireadh comhairliúchán le saineolaithe, le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal san áireamh sa dá phlean.

Ag an seoladh dúirt an tAire Josepha Madigan TD:

Is céim fíorthábhachtach í do mo roinn an dá Phlean um Oiriúnú seo a fhoilsiú maidir le ceannródaíocht a dhéanamh i dtreo iarracht foirne a chinntiú chun dul i ngleic leis an tionchar a bheidh ag athrú aeráide ar ár mbithéagsúlacht agus ar ár dtimpeallacht thógtha stairiúil.

Beidh tacaíocht chomhoibríoch de dhíth ar fud an Rialtais agus ar fud an phobail chun na gníomhaíochtaí seo a chur i gcrích. Tá tionchar ag caillteanas na bithéagsúlachta agus ag an tionchar atá ag athrú aeráide ar ár gcultúr thógtha agus nádúrtha orainn ar fad, mar sin, ní mór dúinn ar fad ár gcuid féin a dhéanamh chun réiteach a fháil.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service