12/02/18

Clár píolótach Scoileanna Ildánacha chun na healaíona a chleachtadh sa seomra ranga

Tabharfar tús áite do na healaíona agus don chruthaitheacht i seomraí ranga na hÉireann i ndiaidh gur seoladh Scoileanna Ildánacha ar maidin agus meastar go mbainfidh 150 scoil fud fad na tíre tairbhe as.

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan agus an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton, an clár agus tionscnamh lárnach is ea Scoileanna Ildánacha den Chlár Éire Ildánach, a chuireann na healaíona agus an chruthaitheacht i gceartlár saol leanaí agus daoine óga.

Tá an clár faoi stiúir na Comhairle Ealaíon i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus glacfaidh a mhéid le 150 scoil páirt sa chlár píolótach agus san obair le healaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí chun a gclár féin uathúil d’ealaíona agus obair chruthaitheach a fhorbairt, a dhéanann iad a cheangal leis an réimse iomlán d’acmhainní agus deiseanna cultúrtha áitiúla agus réigiúnacha.

Anuas air sin, soláthrófar réimse breise tacaíochtaí do gach scoil, deontas aonuaire €2,000 agus cuirfear oiliúint ar mhúinteoirí na scoileanna ina measc.

Modh cumhachtach iad na healaíona trínar féidir le leanaí agus daoine óga an chumarsáid agus comhoibriú a fhiosrú, a samhlaíocht a spreagadh chun dul i mbun gníomh airgtheach agus a bhfiosracht dhúchasach a shaothrú. Scileanna ríthábhachtacha iad seo ba cheart do gach duine óg a fhoghlaim agus spreagtar scoileanna fud fad an Stáit cur isteach ar an gclár chun páirt a ghlacadh sa tionscnamh nuálach.

Is féidir le gach bunscoil agus iar-bhunscoil de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna agus gach ionad Ógtheagmhála fud fad na tíre cur isteach air. Ba cheart do scoileanna ar spéis leo cur isteach air an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • Céim 1 – Cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin seo a leanas chun teacht ar fhaisnéis bhreise artscouncil.ie/creative-schools
  • Céim 2– Do scoil a chlárú inniu
  • Céim 3– Iarratas a dhéanamh ar líne idir an 20 Feabhra agus an 22 Márta 2018

Ag labhairt ag an seoladh ag Scoil Shinsearach Central Model ar Shráid Marlborough i mBaile Átha Cliath, dúirt an tAire Madigan agus an tAire Bruton gur chruthaigh an tionscnamh deis iontach do leanaí sna scoileanna rannpháirteacha.

Dúirt an tAire Madigan: “Gné ríthábhachtach is ea clár píolótach Scoileanna Ildánacha de Chlár Éire Ildánach an Rialtais. A bhuíochas leis, soláthrófar cistiú agus saineolas do scoileanna rannpháirteacha lena chur ar a gcumas chun tionchar féideartha na n-ealaíon agus na cruthaitheachta ar shaol na scoile a fhiosrú.”

“Tá gach áit éagsúil, agus tá gach scoil difriúil, agus táim ag tnúth go mór lena thabhairt faoi deara conas a dhearfaidh gach ceann de na 150 scoil a gclár féin uathúil,” a dúirt sí.

Dúirt an tAire Bruton: “Scileanna ríthábhachtacha iad an chruthaitheacht agus an tsolúbthacht ar cheart do dhuine óg ar bith a bheith acu i sochaí nua-aimseartha. Cuireann na healaíona dúshlán roimh dhuine chun smaoineamh ar bhealach éagsúil agus a bheith seiftiúil chun teacht ar réitigh ar fhadhbanna. Seo an fáth go bhfuil rannpháirtíocht sna healaíona idéalach lena chur ar chumas daoine óga a bheith seiftiúil, cáinteach agus inoiriúnaithe.”

Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: “Spreagfainn tuismitheoir ar bith chun an tionscnamh seo a thabhairt ar aird scoil a leanaí – agus spreagfainn aon mhúinteoirí nó príomhoidí clárú inniu. Ba mhaith linn a chinntiú go nglacann réimse scoileanna páirt i gcéim an chláir phíolótaigh – i gcodanna éagsúla den tír, ceantair thuaithe agus uirbeacha, scoileanna DEIS, scoileanna speisialta, agus ionaid Ógtheagmhála.”

Mar gheall go nglacann leanaí agus daoine óga ról lárnach sa phróiseas, tuigfidh, forbróidh agus ceiliúrfaidh scoileanna rannpháirteacha a rannpháirtíocht leis na healaíona, a chuirfidh ar a gcumas fíor-athrú a bhaint amach ar an mbealach a oibríonn siad. Bainfidh siad úsáid as an réimse acmhainní laistigh dá scoil agus den phobal níos fairsinge agus forbrófar bealaí nua chun oibriú a neartaíonn tionchar na cruthaitheachta ar fhoghlaim, forbairt agus folláine i measc na scoláirí.

Osclófar iarratais an 20 Feabhra agus fógrófar na scoileanna rannpháirteacha i mBealtaine 2018. Cuirfear tús le hobair i scoileanna i Meán Fómhair 2018.

Chun teacht ar bhreis faisnéise, tabhair cuairt ar www.artscouncil.ie/creative-schools/

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service