19/04/19

Lá an Chrotaigh seolta tráth a bhfuil Iarrachtaí á Méadú chun an tÉan Ionúin a Shábháil in Éirinn

  • Bratacha ar foluain ag Comhairlí Contae agus ar Fhoirgnimh Scoile
  • Foirne Gníomhaíochta i mbun oibre
  • Achainí Phoiblí

Tá 'Lá an Chrotaigh' seolta ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, TD, tráth a bhfuil iarrachtaí á méadú chun ceann de na héin is ansa in Éirinn a chaomhnú.

Tá an Crotach ar cheann de na speicis is leochailí sa tír. Tá laghdú 97% ar líon na gCrotach ó bhí na 1980idí ann, de réir staidéar náisiúnta a rinneadh le gairid ar an speiceas dúchasach.

Is éard is Lá Domhanda an Chrotaigh ann -a bheidh ar siúl an 21 Aibreán - ná ceiliúradh domhanda ar an speiceas agus in ómós na hócáide beidh bratach Lá an Chrotaigh ar foluain lasmuigh d'fhoirgnimh Comhairlí Contae agus scoile sna ceantair is tábhachtaí don Chrotach, chun feasacht a ardú ar a leochailí is atá an t-éan agus ar mar is féidir linn cúnamh a thabhairt féachaint an t-ainmhí seo agus a ghnáthóg a shábháil.

Bunaíodh Clár Caomhnaithe an Chrotaigh in 2017, agus tá dlús curtha le déanaí le hiarrachtaí faoin gClár, atá faoi stiúir an Dr Barry O’Donoghue de chuid na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra.   Chuaigh foireann de 21 conraitheoir i mbun traenála níos luaithe i mbliana agus tá tús curtha anois le clár oibre ar fud na tíre i gcomhar le feirmeoirí, úinéirí talún agus pobail chun díothú an Chrotaigh a chosc.

Iarrtar ar bhaill den phobal cuidiú leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ina cuid iarrachtaí trí bheith airdeallach ar an gCrotach maidir lena chloisteáil nó a fheiceáil agus aon ábhar suntais dearfach a chur in iúl don eagraíocht. (Comhaid fuaime de chrónán an Chrotaigh thíos lena húsáid)

Dúirt an tAire Josepha Madigan TD “ Is í seo an tríú bliain de Chlár Caomhnaithe an Chrotaigh.  Beidh iarracht shuntasach ar bun sna réigiúin  as seo amach - chun neadacha crotach a aimsiú, iad a chosaint ó chreachadóirí agus súil a choinneáil ar na torthaí”.

Dúirt sí chomh maith “tá sé ar cheann de na héin is fearr aithne agus a bhfuil gean air in Éirinn; feictear tagairtí dó go minic san oidhreacht litríochta shaibhir atá againn agus fuair ealaíontóirí na tíre seo go leor inspioráide i gcaitheamh na mblianta mar gheall ar an ngáir shainiúil atá aige.  Ní mór dúinn an oiread agus is féidir linn a dhéanamh chun é a chaomhnú agus tógann sé mo chroí a chloisteáil go bhfuil daoine ag tacú leis an tionscnamh seo.”

Dúirt an Dr Barry O’Donoghue ó NPWS  “bhí gáir álainn, phlobach an Chrotaigh le cloisteáil riamh in Éirinn le linn an tsamhraidh, ach ar an drochuair tá an gháir sin tite i dtost in go leor ceantar faoin tuath. Dá gcaillfí an Crotach b'ionann é sin agus cuid thábhachtach den tír seo a chailleadh - ar nós ár gceol, an tírdhreach nó ár bhféiniúlacht.”

“Táimid ag obair go dlúth le húinéirí talún agus pobail áitiúla chun cuidiú leis na Crotaigh atá fós ann a gcuid éanán a thógáil”,  dúirt sé chomh maith, “ Tá foireann dhíograiseach dhícheallach againn atá i mbun oibre i gceantair de chuid Chiarraí, Mhaigh Eo, Ros Comáin, Liatroma, an Longfoirt, Mhuineacháin agus Dhún na nGall agus táimid ag tacú le tionscadail pobail áitiúil in áiteanna eile.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service