11/04/19

Iarratais ó údaráis áitiúla maidir le maoiniú bithéagsúlachta níos mó a fháil á lorg ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

D'fhógair an tAire Josepha Madigan cionroinnt níos mó de mhaoiniú deontais do thionscadail údarás áitiúil a chuireann gníomhaíochtaí an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht (PGNB) 2017-2021 chun cinn.

I mí Dheireadh Fómhair 2017 a seoladh an Plean, an tríú ceann dá leithéid in Éirinn. Tugtar léargas sa Phlean ar na cuspóirí, spriocanna agus gníomhartha bithéagsúlachta a dhéanfaidh réimse fhairsing earnálacha Rialtais, sibhialta and príobháideacha le go mbainfear "Fís maidir le Bithéagsúlacht' na hÉireann amach - eadhon "go ndéanfar bithéagsúlacht agus éiceachórais na hÉireann a chaomhnú agus a athchóiriú, sa chaoi go gcuirfear tairbhí ar fáil atá riachtanach do gach earnáil sa tsochaí agus go dtacóidh Éire le hiarrachtaí chun stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta agus le díghrádú na n-éiceachóras san AE agus ar fud an domhain".

Tá rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara ríthábhachtach le go mbainfear spriocanna atá leagtha amach sa Phlean amach, agus tá údaráis áitiúla in áiteanna oiriúnacha ar fud na tíre le go mbeadh siad in ann teagmháil a dhéanamh le grúpaí pobail agus oibrithe deonacha a bhféadfadh sé nach raibh deis acu a bheith rannpháirteach go díreach maidir le feidhmiú an Phlean ag leibhéal náisiúnta.

In 2018, bronnadh maoiniú ar údaráis áitiúla faoi dhá cheannteideal dhifriúla: feidhmiú an Phlean, chomh maith le haghaidh a thabhairt ar speicis choimhthíocha atá ina n-ábhar imní ag an Aontas faoin Rialachán (AE) Uimh. (1143/2014) a bhaineann le Speicis Choimhthíocha Ionracha.

Déanfar an dá scéim deontais sin a chónascadh i mbliana chun go mbeidh tuilleadh saoirse ag údaráis áitiúla an chaoi a gcaithfear an maoiniú sa cheantar a chinneadh. Tugann an Roinn spreagadh d'údaráis áitiúla leas a bhaint as an deis seo iarratais a dhéanamh ar thionscadail ilbhliantúla agus tá an Roinn tiomanta suim níos airde de dhá mhilliún euro thar thréimhse trí bliana a chur ar fáil don scéim nua chónasctha. Beidh leithmhilliún euro ar fáil in 2019.

D'fhéadfadh na tionscadail seo a leanas a bheith i measc na dtionscadal a bhreithneofaí; an bhithéagsúlacht a fheabhsú ag leibhéal an chontae; bithéagsúlacht / ceardlanna rannpháirteacha faoi stiúir oifigeach oidhreachta, táirgí na meán nó tionscadail ilmheán a fhorbairt, nó seisiúin eolais agus oiliúna, srl.

Ní mór d'aon ghníomh a bhfuil sé i gceist ag an údarás áitiúil é a mhaoiniú  rannchuidiú le spriocanna an PGNB a chur i gcrích, lena n-áirítear feasacht a ardú agus aghaidh a thabhairt ar speicis choimhthíocha ionracha, go háirithe na cinn ar an liosta Eorpach atá ina n-ábhar imní don Aontas.

Is cuid de phróiseas feidhmiúcháin an PGNB an fhorbairt atá déanta ar na sruthanna maoinithe mionathraithe. Is bealach cumarsáide tábhachtach é seo, trí oifigigh bhithéagsúlachta agus oifigigh oidhreachta, a tharraingíonn riachtanais, cumais agus acmhainní na bpobal áitiúil le chéile. Cuidíonn na naisc sin le spriocanna an phlean uileghabhálaigh bithéagsúlachta a bhaint amach.

Chuidigh feidhmiú na scéime in 2018 go mór leis an gcéad chéim ilbhliantúil eile maidir leis an scéim mhaoinithe agus táthar ag súil go gcuideoidh sin le  comhoibriú leanúnach ag an leibhéal áitiúil a spreagadh i ndáil le feidhmiú an Phlean Náisiúnta um Bithéagsúlacht go dtí an bhliain 2021 chomh maith le feasacht maidir le ceisteanna bithéagsúlachta ar bhonn áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta a ardú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service