01/10/19

€17,796 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne do Naíonra Ghaoth Dobhair

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, go bhfuil deontais caipitil suas le €17,796 in iomlán ceadaithe aige do thogra luathbhlianta i gceantar Ghaoth Dobhair mar thaca don phróiseas pleanála teanga agus don pholasaí don oideachas Gaeltachta araon.

Faoin deontas atá ceadaithe aige faoi Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga na Roinne cuirfear deontas ar fiú suas le €17,796 nó 95% den chostas iomlán é ar fáil do Naíonra Ghaoth Dobhair chun an clós spraoi atá acu a uasghrádú.

Dúirt an tAire Stáit:  “Chun tacaíocht níos fearr a thabhairt do sholáthar luathbhlianta trí mheán na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta mhéadaigh mo Roinn an leibhéal uasta maoinithe caipitil a bhí á sholáthar do thionscadail na luathbhlianta ó 80% go 95% in 2018 i gcomhréir le beart 3.12 Phlean Gníomhaíochta 2018-2022. Is é Naíonra Ghaoth Dobhair an tríú togra le tairbhe a bhaint as an mbeart sin. Níl aon amhras orm ach gur céimeanna praiticiúla eile chun cinn iad na deontais seo agus gur deontais iad a bheidh chun leasa na Gaeilge sna limistéir pleanála teanga. 

Dúirt sé freisin:  “Tá seirbhís d’ardchaighdeán á cur ar fáil ag foireann Naíonra Ghaoth Dobhair a chothaíonn eispéireas slán, taitneamhach agus tairbheach don pháiste agus tá áthas ormsa go bhfuil ar mo chumas cuidiú leo an t-ionad spraoi a uasghrádú agus a dhéanamh níos sábháilte.  Tá ról tábhachtach ag foireann an naíonra, a chabhraíonn le teaghlaigh atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge, an luathoideachas trí Ghaeilge a chur ar fháil do na teaghlaigh sin agus an teanga a shaibhriú”.

Fógraíodh cheana, i bhfómhar 2018, go raibh allúntas reatha 3 bliana €1.62m ceadaithe ag an Aire Stáit do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an tseirbhís a chuireann siad ar fáil san earnáil luathoideachais sa Ghaeltacht.

Is i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha i leith an Chláir Tacaíochtaí Pobail agus Teanga faoi gníomhartha 2.14, 2.21 agus 2.22 Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge, a seoladh i Meitheamh 2018, atá an deontas seo á cheadú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service