05/09/16

€4.455 milliún ceadaithe ag an Aire Ring do 75 Tionscadal Áineasa Tuaithe

D'fhógair an tAire um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, an tUasal Michael Ring T.D., inniu, go bhfuil maoiniú de €4.455 milliún á sholáthar do thionscadail áineasa tuaithe mar chuid den chlár an Rialtais chun tacú le forbairt tuaithe.

Éascóidh an maoiniú forbairt saoráidí nua áineasa agus cothabháil an infreastruchtúir atá ann cheana i dtaca le 75 tionscadal ar fud na hÉireann.

Agus é ag labhairt inniu, dúirt an tAire Ring:

"Tá lúcháir orm a bheith in ann an pacáiste nua maoinithe seo a fhógairt; pacáiste a chinnteoidh go ndéanfar cothabháil ar na saoráidí áineasa atá ann cheana féin agus go bhforbrófar roinnt saoráidí nua faoin aer in áiteanna ar fud na tíre.   Is í seo an chéad sciar de roinnt sciartha maoinithe atá mo Roinnse ag cur ar fáil do shaoráidí áineasa tuaithe agus treisítear leo tiomantas an Rialtais i gClár an Rialtais Chomhpháirtíochta tacú le taobh tuaithe na hÉireann.  

Tá sé cruthaithe go mbíonn éifeacht ag infheistíocht i saoráidí áineasa ar bhorradh a chur faoi gheilleagair áitiúla agus i gcuidiú le fostaíocht a chruthú agus le fostaíocht a choinneáil in earnálacha an fháilteachais, na turasóireachta agus na seirbhísí faoin tuath in Éirinn.”

Dúirt an tAire Ring freisin:

"Tá fás agus forbairt ag teacht i gcónaí ar an éileamh atá ar imeachtaí áineasa faoin tuath in Éirinn agus tá féidearthacht mhór ann tairbhe a bhaint as sin ar mhaithe lenár ngeilleagar tuaithe.  Tá sé ríthábhachtach, mar sin, go rachaimid i dtír ar an bhféidearthacht seo agus a thionchar a uasmhéadú trí sholáthar straitéiseach áiseanna agus saoráidí den scoth ar mhaithe le daoine áitiúla agus le cuairteoirí araon. Dá réir sin, cuirfear bonn agus taca faoin ngeilleagar tuaithe trí fhostaíocht inbhuanaithe a chruthú.”

Léiríonn na figiúirí atá ar fáil ó Fháilte Éireann gur ghlac beagnach 1.2 milliún cuairteoir páirt i siúlóireacht nó i siúl tras tíre in 2014. Chaith na turasóirí gníomhaíochta seo thart ar €915 milliún i ngeilleagar na hÉireann le linn a gcuairte.  Léiríonn staitisticí cosúla gur ghlac 286,000 cuairteoir páirt i ngníomhaíochtaí rothaíochta agus gur chaith siad thart ar €268 milliún leis sin. Ghin an dá earnáil seo le chéile ioncam de thart ar €1.2 billiún do gheilleagar na hÉireann in 2014.

Tá 75 tionscadal á mhaoiniú sa chéad bhabhta leithdháiltí seo faoi Scéim Áineasa Tuaithe 2016. Cumhdaíonn na tionscadail seo réimse leathan gníomhaíochtaí ó Chosáin Siúlóide go Bealaí Glasa agus áiríonn siad roinnt tionscnamh atá uiscebhunaithe agus a chumhdaíonn Bealaí Gorma agus gníomhaíochtaí slatiascaireachta. Cumhdaíonn na tionscadail ceantar mór tíreolaíoch, le 20 contae ag fáil maoiniú i gcomhair oibreacha forbartha agus cothabhála an babhta seo.

Tagann an fógra seo sna sála ar sheoladh Scéim €10 milliún an Rialtais d’Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte mar chuid de chlár an Rialtais d’fhorbairt tuaithe.

Críoch

 

Tá sonraí sa tábla thíos de na tionscadail atá á maoiniú mar chuid den bhabhta leithdháiltí seo.

 

Maoiniú Áineasa 2016
Contae Líon na dTionscadal Maoinithe Maoiniú Iomlán
An Cabhán 1 €45,567
An Clár 5 €404,048
Corcaigh 8 €365,970
Dún na nGall 15 €99,441
Baile Átha Cliath 1 €33,667
Gaillimh 4 €231,000
Ciarraí 6 €232,101
Laois 6 €351,779
Liatroim 4 €506,760
Luimneach 1 €291,250
An Longfort 1 €29,100
Maigh Eo 5 €487,347
Muineachán 1 €115,935
Uíbh Fhailí 1 €172,959
Ros Comáin 2 €192,877
Sligeach 3 €92,153
Tiobraid Árann 3 €105,980
Port Láirge 2 €215,567
An Iarmhí 4 €292,190
Loch Garman 2 €189,455
Iomlán na dTionscadal 75 €4,455,145

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service