17/07/19

An taispeántas Mná sa Pholaitíocht, atá ar taispeáint anois i gCúige Chonnacht, oscailte go hoifigiúil ag an Iar-Uachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa

D'oscail Máire Mhic Ghiolla Íosa, Iar-Uachtarán na hÉireann, Tob-Mhúsaem na mBan de chuid na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a dhéanann ceiliúradh ar '100 Bliain de Mhná sa Pholaitíocht agus sa Saol Poiblí,' go hoifigiúil in Áras an Chontae, Co. Ros Comáin.

 

Is í an staraí Sinéad McCoole a bhí i mbun coimeádaíochta ar an taispeántas, atá ar an gcéad taispeántas dá leithéid ar domhan agus atá anois ar chamchuairt ar fud na hÉireann.  Osclaíodh i dTeach an Chóiste i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 14 Nollaig 2018 é - lá comórtha céad bliain ó toghadh an Chuntaois Markievicz - agus ansin lean sé ar aghaidh chuig Halla Istabraq Chomhairlí Cathrach agus Contae Luimnigh agus chuig Músaem Chontae Dhún na nGall i Leitir Ceanainn.

 

Beidh an 'tob-mhúsaem' ar siúl i Ros Comáin go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair agus tá roinnt bronntanas a fuair an Dr Mhic Ghiolla Íosa le linn di a bheith ina hUachtarán idir na blianta 1997 agus 2011 bronnta aici ar an gContae - ba as an gcontae seo athair an Iar-Uachtaráin.

Tabharfar tús áite dóibh seo i measc na ndéantúsán agus na n-earraí pearsanta sa mhórthaispeántas seo, taispeántas ina bhfuil breis agus 100 painéal agus a insíonn scéal mhná na hÉireann i saol na polaitíochta agus na hÉireann le céad bliain anuas.

Le linn na nDeich mBliana Comórtha, thug an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta léargas ar an tionchar mór a bhí ag mná ar Éirinn an lae inniu agus aitheantas don ionchur suntasach a bhí acu i stair, polaitíocht agus seirbhís phoiblí na hÉireann.

Díríonn 'Mná sa Pholaitíocht agus sa Saol Poiblí ó 1918-2018' ar rannpháirtíocht na mban sa pholaitíocht agus sa tseirbhís phoiblí.  A bhuí leis an taispeántas seo, d'éirigh leis an Aonad Comórtha deis uathúil chomórtha a chur ar fáil chun daoine idir óg agus aosta a spreagadh féachaint siar ar aistear na tíre seo, go háirithe le 100 bliain anuas, agus í ar cheann de dhaonlathais pharlaiminteacha dheireanacha na hEorpa.

Caitheann an Tob-Mhúsaem solas ar scéalta breis agus 206 ionadaí tofa agus ceannródaí mná eile de chuid na hÉireann, mná atá aitheanta agus nach bhfuil ró-aitheanta araon, a chuir go mór le saol polaitíochta agus le seirbhís phoiblí na hÉireann ó 1918 i leith agus scrúdaíonn sé na dúshláin a bhí acu agus na constaicí a sháraigh siad.  Don taispeántas seo, bhí teacht gan fasach ar na cartlanna pearsanta nach bhfacthas riamh ó Theachtaí Dála, Seanadóirí, Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus gníomhairí mná eile.  Níor insíodh a scéalta riamh roimhe ar bhealach chomh hiomlánaíoch, pearsanta agus tarraingteach seo agus a raibh teacht go réidh orthu.

Aithníonn Cumann Idirnáisiúnta Mhúsaeim na mBan an taispeántas seo mar cheann de 142 tionscnamh & músaem ar fud an domhain agus is dóigh leis gurb é seo an chéad uair a rinne 'músaem na mban' nó taispeántas bunaithe ar mhná camchuairt ar fud tíre.

Beidh roinnt turas struchtúrtha/treoraithe ann i rith Sheachtain na hOidhreachta, Dé Luain agus Dé Céadaoin, an 19 agus 21 Lúnasa, mar chuid de Shraith Léachtaí Chumann Staire & Seandálaíochta Chontae Ros Comáin, Dé Máirt an 17 Meán Fómhair, ar Oíche Chultúir, Dé hAoine an 20 Meán Fómhair agus roimh Chomhdháil Dhubhghlas de hÍde, Déardaoin an 26 Meán Fómhair.

Dúirt an tUasal Eugene Cummins, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae Ros Comáin, "Is mór an onóir agus an chúis áthais dúinn a bheith in ann an mórthaispeántas seo, 'Mná sa Pholaitíocht & sa Saol Poiblí 1918-2018' a óstáil, ní hamháin do mhuintir Ros Comáin ach mar ionad do Chúige Chonnacht trí chéile. Is iontach go deo iad scála agus ábhar an taispeántais, agus meáin mheasctha in úsáid chun scéalta agus gaisce na mban a chur in iúl ar bhealach chomh suimiúil sin a bhfuil teacht chomh héasca orthu. Tá áthas an domhain orm freisin go mbeidh béim ar fhoirgneamh nua Oifigí na Cathrach anseo i Ros Comáin don taispeántas seo, ní hamháin mar chuid dár gclár deich mbliana comórtha don bhliain 2019 ach chun a léiriú freisin gur mó i bhfad atá san áis ná oifig riaracháin agus gurb ionad tábhachtach cultúir agus spás poiblí í freisin." ”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service