03/07/15

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Cúlra

Foilsíodh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 ar an 21 Nollaig 2010, tar éis don Straitéis tacaíocht traspháirtí a fháil i dTithe an Oireachtais.

Cuireann an Straitéis cur chuige iomlánaíoch, comhtháite i ndáil leis an nGaeilge chun cinn - cur chuige a luíonn le dea-chleachtas idirnáisiúnta. Eascraíonn an Straitéis as próiseas comhairliúcháin agus taighde, lena n-áirítear tuarascáil a rinneadh don Roinn (Ollscoil Chathair BÁC, 2009), an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (OÉ Gaillimh & OÉ Má Nuad, 2007) agus tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta (2002).

Réimsí Gníomhaíochta

Leagtar 9 réimse gnímh amach sa Straitéis, eadhon:

  • Oideachas
  • An Ghaeltacht
  • An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go Luath
  • Riarachán, Seirbhísí agus Pobal
  • Na Meáin agus an Teicneolaíocht
  • Foclóirí
  • Reachtaíocht agus Stádas
  • Saol Eacnamaíochta
  • Tionscnaimh Leathana

De thoradh próisis comhairliúcháin poiblí a d'eagraigh an Roinn ar an áthar, aithníodh an gá le plean Gníomhaíochta 5 bliana a chur ar fáil. Is iad seo a leanas príomhchuspóirí an Phlean Gníomhaíochta 2015-2022:

Plean Gniomhaiochta 2018-2022

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Tuilleadh eolais agus fiosruithe

Seán Ó Grifín

Ardoifigeach Feidmiúcháin
091 503700

Ríomhphost:
sean.ogrifin@chg.gov.ie

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service