29/06/18

Plean Gníomhaíochta 2018-2022

Is ionann an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030 agus polasaí an Stáit i leith na Gaeilge. Tá úinéireacht thras-Rannach ag an Straitéis agus, dá réir,  baineann an fhreagracht as í a chur i bhfeidhm le raon Ranna Rialtais, forais agus eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta.

Is faoin Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta atá sé comhordú a dhéanamh ar a feidhmiú.

De thoradh próisis comhairliúcháin poiblí a d'eagraigh an Roinn ar an ábhar, aithníodh an gá le Plean Gníomhaíochta 5 bliana a chur ar fáil. Is iad seo a leanas príomhchuspóirí an Phlean Gníomhaíochta 2018-2022:

  • Creat níos comhtháite agus níos cuimsithí a chur ar fáil a thacóidh le cur i bhfeidhm na Straitéise agus a bheidh dírithe ar ghníomhaíochtaí sonracha, inmheasta, indéanta, réalaíocha agus a bhfuil am sonrach ag baint leo, a chuirfear i bhfeidhm thar na cúig bliana atá le teacht go 2022.
  • Rannpháirtíocht níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí le cuspóirí foriomlána Rialtais i leith na Gaeilge i gcomhthéacs na Straitéise 20 Bliain ag leibhéal na Roinne, eagraíochta neamhrialtasaí agus pobail.
  • Tuilleadh forbairt a dhéanamh ar chomhúinéireacht, cófhreagracht  agus cuntasacht ar fud an Rialtais agus ag leibhéal gníomhaireachta agus eagraíochta neamhrialtasaí i dtaca leis an Straitéis agus na gníomhaíochtaí a leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta 2018-2022.
  • Tuiscint agus ceangal níos fearr a chur chun cinn idir pleananna oibre gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí ábhartha agus an Plean agus dá réir an Straitéis uileghabhálach 20-Bliain
  • Bealach níos éifeachtúla, níos éifeachtaí agus níos cuntasaí a sholáthar chun dul chun cinn a dheimhniú agus faireachán a dhéanamh air agus;
  • “ceannach-isteach” agus feasacht níos fearr a chothú ar fud an Rialtais, ag leibhéal eagraíochta neamhrialtasaí agus pobail chun tacú leis an Straitéis agus le luach intreach na teanga mar chuid bhunúsach, luachmhar agus uathúil de chultúr na hÉireann.

Tuilleadh eolais agus fiosruithe:

Seán Ó Grifín

Ardoifigeach Feidhmiúcháin

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Na Forbacha

Gaillimh

091 503723

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service