03/07/15

Feidhmiú na Straitéise

Is ar an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta atá an fhreagracht uileghabhálach an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 a chomhordú i gcomhar leis na páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear na Ranna Rialtais go léir.

Tá na tuarascálacha ar chur i bhfeidhm na Straitéise ó 2010 go 2015 ag na Ranna Rialtais go léir le feiceáil ag na naisc thíos.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Tá an tuarascáil cúig bliana ar chur i bhfeidhm na Straitéise ó 2010 go 2015 ag an Roinn seo ar fáil anseo.

Ina theannta sin, tá plean forfheidhmithe na Roinne seo faoin Straitéis ar fáil anseo.

Roinn an Taoisigh

An Roinn Oideachais agus Scileanna

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

An Roinn Airgeadais

An Roinn Sláinte

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

An Roinn Coimirce Sóisialaí

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil

An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

An Roinn Cosanta

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service