03/12/15

An Próiseas Pleanála Teanga

Tugann Acht na Gaeltachta 2012 feidhm reachtúil don phróiseas pleanála teanga faoina mbeidh pleananna teanga á n-ullmhú ag leibhéal an phobail i gceantair a bhféadfaí aitheantas a thabhairt dóibh faoin Acht mar Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta nó mar Líonraí Gaeilge.

Tabharfar tréimhse ama don phobal chun pleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú. Faoin reachtaíocht, is faoin Roinn a bheidh sé measúnú a dhéanamh ar phleananna teanga sula ndéanfar iad a fhaomhadh. Beidh an Roinn freagrach freisin as athbhreithniú a dhéanamh ar bhonn tréimhsiúil ar chur i bhfeidhm na bpleananna teanga.

Naisc Úsáideacha

Daonáireamh 2016 – Léargas maidir le húsáid na Gaeilge
Daonáireamh 2016 – Próifíl 10, Gaeilge agus an Gaeltacht
Daonáireamh na hÉireann 2011- Léargas maidir le húsáid na Gaeilge
Daonáireamh na hÉireann 2011 – Liosta táblaí maidir leis an nGaeilge
An Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht 2007 (Príomh Thátal agus Moltaí)
An Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2007 (Tuarascáil Chríochnaitheach)
Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011
Próifil Shocheacnamaiochde na seacht gCeantar Gaeltachta in Éirinn

Tuilleadh eolais:

Cathal Ó Fainín

An Rannóg Pleanála Teanga
Tel: 091 503742
r-phost: cathal.ofainin@chg.gov.ie

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service