11/12/19

Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta

Cuireann Acht na Gaeltachta 2012 an creatlach reachtúil ar fáil chun tabhairt faoin bpróiseas pleanála teanga ar bhonn comhordaithe sa Ghaeltacht. Táthar ag súil go mbeidh an pobal, an earnáil dheonach, an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach ag obair as lámha a chéile chun tacú leis an nGaeilge sna ceantair éagsúla atá aitheanta faoin Acht. Is trí phleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú ag leibhéal an phobail a thabharfar tacaíocht don Ghaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh i gceantair Ghaeltachta agus i gceantair eile taobh amuigh den Ghaeltacht.  Tá Údarás na Gaeltachta freagrach faoin Acht as tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí maidir le hullmhú agus cur i bhfeidhm pleananna teanga sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta.

Is é an cuspóir a bheidh ag na pleananna teanga ná cur le húsáid na Gaeilge sna ceantair lena mbaineann siad chomh fada is a bhaineann sé le cúrsaí teaghlaigh, pobail, oideachais, sóisialta, gnó agus poiblí.

Tugtar tréimhse suas le 2 bhliain, ón dáta ar a roghnaíonn Údarás na Gaeltachta an eagraíocht, chun plean teanga a chur faoi bhráid na Roinne i gcomhair a fhaofa i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga forordaithe. Tá eolas faoin gcaoi a roghnaítear eagraíochtaí ar fáil ar shuíomh an Údaráis ag www.udaras.ie

Liosta de na 26 Limistéar Pleanála Teanga agus mapaí
Comhdhéanamh Tíreolaíoch na 26 Limistéar Pleanála Teanga

Tá an próiseas idir lámha faoi láthair i ngach aon cheann den 26 limistéar pleanála teanga Gaeltachta agus fógraí foilsithe ina leith. Feic cóip de na fógraí anseo: liosta-de-fograi-na-lpt

Tá 16 plean teanga ceadaithe faoin bpróiseas go dtí seo (Samhain 2019).

Tá cóipeanna de na pleananna teanga ceadaithe ar fáil ag: http://www.udaras.ie/an-ghaeilge-an-ghaeltacht/pleananna-teanga-ceadaithe/

Nuair atá plean ceadaithe ag an Aire faoin Acht, beidh tréimhse 7 mbliana ag na heagraíochtaí chun na pleananna teanga a chur i bhfeidhm le cabhair ó Údarás na Gaeltachta. Déanfaidh an Roinn athbhreithniú tréimhsiúil ar chur i bhfeidhm na bpleananna le linn na 7 mbliana sin.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service