11/12/19

Bailte Seirbhíse Gaeltachta

Tar éis próiseas comhairliúcháin a eagrú ar an ábhar seo i samhradh 2014, seo a leanas an liosta bailte a d’fhéadfadh a bheith aitheanta mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna bailte éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga forordaithe faoi Acht na Gaeltachta.

Contae Baile
Dún na nGall Leitir Ceanainn, An Clochán Liath agus Baile Dhún na nGall
Maigh Eo Béal an Mhuirthead, Baile an Róba agus Caisleán an Bharraigh
Gaillimh Cathair na Gaillimhe agus An Clochán
Ciarraí Daingean Uí Chúis, Trá Lí agus Cathair Saidhbhín
Corcaigh Cathair Chorcaí agus Maigh Chromtha
Port Láirge Dún Garbhán
An Mhí Baile Átha Buí agus An Uaimh

 

Tá an próiseas idir lámha faoi láthair sna bailte a leanas, agus fógraí foilsithe ina leith. Feic cóip de na fógraí anseo: Liosta de fógraí na mBailte.

 • Daingean Uí Chúis;
 • An Chlochán Liath;
 • Cathair na Gaillimhe;
 • Cathair Chorcaí;
 • Leitir Ceanainn;
 • Trá Lí;
 • Dún Garbháin;
 • Caisleán an Bharraigh agus
 • Cathair Saidhbhín

Tá aontaithe le Foras na Gaeilge go gcuirfear tús leis an bpróiseas go luath sna mbaile seo a leanas:

 • Béal an Mhuirthead;

Ceisteanna Coitianta faoi Bhailte Seirbhíse Gaeltachta

Is mór an tionchar cultúrtha agus geilleagrach a imríonn an Ghaeltacht ar na bailte a dhéanann freastal uirthi. Bíonn tionchar suntasach chomh maith céanna ag na bailte sin ar an nGaeltacht féin. Faoi Acht na Gaeltachta 2012, tugtar Bailte Seirbhíse Gaeltachta ar na bailte sin atá suite i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta nó taobh leo agus a bhfuil ról suntasach acu maidir le seirbhísí poiblí, saoráidí áineasa, sóisialta agus tráchtála a sholáthar do na limistéir sin. Tá 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta aitheanta chun críche an Achta.

Chomh fada is a bhaineann sé leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta, is é cuspóir Acht na Gaeltachta féachaint conas is féidir an tionchar dearfach atá na bailte seo in ann a imirt ar an nGaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh sa Ghaeltacht a chothú agus a threisiú.

Leagtar síos faoin Acht an próiseas faoina bhféadfaí aitheantas a bhaint amach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Ní foláir don bhaile:

 • a bheith suite i Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta nó taobh leis;
 • daonra de 1,000 duine ar a laghad a bheith ann, de réir an daonáirimh is deireanaí;
 • ról suntasach a bheith á imirt maidir le seirbhísí poiblí, saoráidí áineasa, sóisialta agus tráchtála a sholáthar do phobal na Gaeltachta; agus
 • tionchar suntasach agus dearfach a bheith á imirt dá réir ar stádas na Gaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh sa cheantar Gaeltachta lena mbaineann sé.

Ina theannta sin, caithfidh eagraíocht atá bunaithe sa bhaile a bheith roghnaithe chun plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga atá forordaithe faoin Acht.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service