20/11/15

Díospóireacht oscailte ar pholasaí faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Mar chuid de Phlean Athnuachana na Státseirbhíse, eagraíodh Díospóireacht Oscailte ar Pholasaí faoin Straitéis i mí na Nollag 2015 ar mhaithe le breathnú siar ar an méid a bhí déanta go dtí sin maidir lena cur i bhfeidhm, chomh maith le breathnú chun cinn ar na tosaíochtaí ina leith don chúig bliana amach romhainn. Mar chuid den phróiseas sin, reáchtáladh sraith cruinnithe poiblí ag an am agus lorgaíodh aighneachtaí scríofa ón bpobal agus ó pháirtithe leasmhara araon chomh maith.

Ceapadh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh ag an am le tuairisc maidir leis an díospóireacht oscailte agus na príomhthosaíochtaí straitéiseacha don tréimhse amach romhainn a chur i dtoll a chéile. Tá an tuairisc seo curtha faoi bhráid an Choiste Comhairligh a bunaíodh chun tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise. Agus tuairimí agus moltaí an Choiste a bheith faighte ina leith, tá sé i gceist go mbeidh plean gníomhaíochta don tréimhse 2017-2022, ina mbeidh spriocanna sonracha agus amscálaí ina leith, á chur i dtoll a chéile ag an Roinn agus á fhoilsiú faoi lár na bliana seo.

Tá fáil ar thuairisc Acadamh na hOllscolaíochta, OÉ Gaillimh ag an naisc seo.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service