09/09/15

Clár Reatha

Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge

Íoctar deontais faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge le teaghlaigh cháilithe Ghaeltachta a chuireann cóiríocht oiriúnach ar fáil d’fhoghlaimeoirí Gaeilge le linn dóibh a bheith ag freastal ar chúrsaí Gaeilge aitheanta.  Cuirtear an cúnamh seo ar fáil chun cabhrú le muintir na Gaeltachta foghlaimeoirí Gaeilge a choimeád ar iostas ina dtithe cónaithe, mar a mbeidh deis acu teacht isteach ar bhlas agus líofacht nádúrtha na Gaeilge.

Coláistí Gaeilge

Cé go bhfuil an fhreagracht maidir le riaradh na gColáiste Samhraidh Gaeilge sa Ghaeltacht faoin An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, tá ionchur tábhachtach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna sa chóras i gcónaí. Cuireann sí comhairle ar fáil maidir le gnóthaí teagaisc, cáilíochtaí múinteoirí agus caighdeán na gcúrsaí go ginearálta chomh maith le bheith páirteach go gníomhach i monatóireacht a dhéanamh ar na coláistí i gcomhar leis an Roinn.

Is é CONCOS (Comhchoiste an gColáistí Samhraidh) scáth-eagraíocht mhóramh na gColáistí Samhraidh agus is féidir teagmháil a dhéanamh leo ag www.concos.ie nó ag 091 577050

Scéim na gCúntóirí Teanga

Is é cuspóir na scéime seo ná an Ghaeilge a láidriú mar theanga labhartha i measc aos óg na Gaeltachta. Maidir le Scéim na gCúntóirí Teanga déanann an dá eagras, Muintearas Teo agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne Teo, an scéim a reáchtáil thar ceann na Roinne. Is tríd an ngréasán bunscoileanna Gaeltachta a dhéantar an tseirbhís seo a sheachadadh den chuid is mó. Tá sé i gceist athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim seo i 2015/2016 i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna go hairithe i gcomhthéacs na Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta atá déanta ag an Roinn sin.  Tá tuilleadh eolais faoi Scéim na gCúntóirí Teanga ar fáil ag  www.ancuntoir.ie

Ba chóir d'aon scoil atá ag lorg aitheantas faoin scéim teagmháil a dhéanamh le Muintearas Teo a riarann an scéim i nGaeltacht Dhún na nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus An Mhí nó Oidhreacht Chorca Dhuibhne i gcás Ghaeltacht Chiarraí, Chorcaí agus Phort Láirge.  Is iad sonraí teagmhála an dá eagras:

Muintearas Teo
Tír an Fhia
Leitir Móir
Co na Gaillimhe
Teil: +353 (0)91 551145
R-Phost: muintearas@muintearas.com
Oidhreacht Chorca Dhuibhne Teo
Baile an Fheirtéaraigh
An Daingean
Trá Lí
Co Chiarraí
Teil: +353 (0) 66-9156100
R-Phost: eolas@cfcd.ie

Cúnamh d'eagraíochtaí Gaeltachta

Cuirtear cúnamh reatha ar fáil d’eagrais éagsúla Ghaeltachta, ina measc Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann,  Gaillimh chun cabhrú leo an Ghaeilge a threisiú mar phríomhtheanga na Gaeltachta go háirithe i measc daoine óga sa Ghaeltacht sna réimsí faoi leith a mbíonn baint acu leo sa Ghaeltacht. Is i réimse an oideachais tríú leibhéal sa Ghaeltacht, agus i réimsí cultúrtha agus spóirt den chuid is mó a bhíonn na heagrais a mhaoinítear ag plé leis. Is iad na hinstitiúidí/eagrais a leanas go príomha a mhaoinítear:

  • Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge a bhfuil Ionaid acu i nGaoth Dobhair, ar an gCeathrú Rua agus i gCarna.
  • Scéim Oiliúna Peile agus Iománaíochta (Cumann Lúthchleas Gael): Clár na gCluichí Gaelacha 2019 Muintearas/Seirbhísí Spóirt Conamara:  Clár Aclaíochta agus Spóirt 2019
  • An Gaelacadamh agus An Crann Óg
  • Oidhreacht Chorca Dhuibhne (gníomhaíochtaí a bhaineann le cultúr sainiúil na Gaeltachta)

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service