03/07/15

Maoiniú

Cuirtear maoiniú ar fáil d’Fhoras na Gaeilge agus Tha Boord o Ulstèr-Scotch ón Roinn seo agus ón Roinn Pobal (RP) i dTuaisceart Éireann de réir bhuiséid atá ceadaithe ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas (CATT).

In éagmais na n-institiúidí polaitiúla i dTuaisceart Éireann ó thús 2017, lena n-áirítear CATT, níorbh fhéidir pleananna gnó agus buiséid a cheadú do na Comhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh / Theas ó 2016. Mar bheart eatramhach, tá sé aontaithe ag na Ranna Airgeadais sa dá dhlínse gur féidir leis na Comhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh / Theas leanúint ar aghaidh ag cur an bhuiséid CATT a ceadaíodh i 2016 i bhfeidhm.

Déantar Foras na Gaeilge a chómhaoiniú ar an mbonn 75% ón Roinn seo agus 25% ón RP. Mar atá leagtha amach thuas, beidh an buiséad a cheadaigh CATT do 2016 i bhfeidhm do 2019. Dá bhrí sin is buiséad iomlán de €14,782,911 (£10,348,038) atá mar sholáthar do Fhoras na Gaeilge.

Déantar Tha Boord o Ulstèr-Scotch a chómhaoiniú ar an mbonn 25% ón Roinn seo agus 75% ón RP. Mar atá leagtha amach thuas, beidh an buiséad a cheadaigh CATT do 2016 i bhfeidhm do 2019. Dá bhrí sin is buiséad iomlán de £2,342,933 (€3,347,048) atá mar sholáthair do Tha Boord o Ulstèr-Scotch.

Anuas air sin, cuireann an Roinn seo maoiniú breise ar fáil d'Fhoras na Gaeilge i ndáil le nithe imfhálaithe mar a bhaineann le Clár na Leabhar Gaeilge agus Colmcille.

Mar thoradh ar chinneadh CATT in 2007, aistríodh feidhmeanna iarBhord na Leabhar Gaeilge go Foras na Gaeilge agus aontaíodh go dtiocfadh an maoiniú as seo amach ón Roinn seo amháin chun obair Chlár na Leabhar Gaeilge a chur i gcrích. Is é an ról atá ag Clár na Leabhar Gaeilge ná tionscnaimh scríbhneoireachta, foilsitheoireachta agus léitheoireachta Gaeilge a chothú.

Is tionscnamh trípháirteach atá i gceist le Colmcille ar mhaithe le Gaeilge agus Gàidhlig na hAlban a chur chun cinn. Ag eascairt as cinneadh CATT i Samhain 2014, leanfaidh Foras na Gaeilge le cur chun cinn Cholmcille ar oileán na hÉireann agus leanfaidh Bòrd na Gàidhlig ar aghaidh ag cur Colmcille chun cinn in Albain. Díreoidh comhghrúpa oibre idir-áisíneachta ar thionscadail straitéiseacha, tosaíochtaí cistithe agus tionscnaimh chomhoibrithe eile, mar aon le dea-chleachtas a roinnt agus naisc inbhuanaithe a chruthú sa phobal.

Cuirtear maoiniú na Roinne seo don Fhoras Teanga ar fáil faoi Fhomhír D.3 de Vóta na Roinne agus is é €13,323m an t-ollsoláthar atá ar fáil in 2019.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service