03/09/19

An Rialtas ag dul i bpáirt le Grúpa Daonchairdiúil chun dul i ngleic le Cailliúint na Bithéagsúlachta ag leibhéal an Phobail

Ta ranníocaíocht  €100,000 fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD do Chiste Bithéagsúlachta na Fondúireachta Pobail d’Éirinn.

Is €370,000 an maoiniú iomlán a chuirfear ar fáil tríd an gciste i mbliana.  Bronnfar an maoiniú ar 56 eagraíocht i ngach contae in Éirinn chun dul i ngleic le cailliúint na bithéagsúlachta ina bpobal féin.

Dúirt an tAire Josepha Madigan “Táim an-sásta go raibh mo Roinnse in ann páirt a ghlacadh anseo trí dheontais a chur ar fáil chun cuidiú le pobail pleananna bithéagsúlachta a fhorbairt go háitiúil. Is ceist phráinneach í cailliúint na bithéagsúlachta agus tá sé tábhachtach go mbeadh ról ag gach earnáil den tsochaí ina leith sin. Is sampla iontach an ciste seo de mar is féidir le Rialtas, pobal agus daonchairdeas teacht le chéile chun tionchar ceart a imirt.”

Ba ó ghrúpaí Bailte Slachtmhara agus eagraíochtaí áitiúla pobail a tháinig formhór na n-iarratas. Dúirt urlabhraí thar ceann Bailte Slachtmhara an Inbhir Mhóir, ar éirigh leo maoiniú a fháil “Bhain ár bpobal duais amach don bhaile mór is slachtmhaire in 2019 agus d’fhéadfadh nach mbeadh an rath céanna orainn murach gur oibríomar le feirmeoirí na háite ar chúrsaí bithéagsúlachta. Tríd an maoiniú seo beimid in ann an flóra agus fána atá ar fáil i ngnáthóga éagsúla agus go flúirseach sa bhaile a chatalógú, a thabhairt ar ais agus a chaomhnú sna blianta amach romhainn.”

Bronnadh deontais idir €5,000 agus €10,000 ar iarrthóirí ar éirigh leo chun tabhairt faoi staidéir bhithéagsúlachta áitiúla in éineacht le héiceolaí oilte agus chun teagmháil a dhéanamh le dreamanna eile sa cheantar, feirmeoirí ina measc, d'fhonn léargas maith a fháil ar na riachtanais bhithéagsúlachta a bhaineann lena bpobal féin.

Dúirt Príomhfheidhmeannach na Fondúireachta Pobail d’Éirinn, Tina Roche “ní féidir é a fhágáil faoin Rialtas amháin chun réiteach a fháil ar fhadhbanna práinneacha a bhaineann leis an gcomhshaol. Bítear níos láidre nuair a bhaintear leas i gcomhar as maoiniú poiblí agus príobháideach chun an tionchar is mó agus is féidir a imirt. Molaimid do dhaoine eile dul i bpáirt linn chun maoiniú a chur ar fáil do réimsí eile den chomhshaol ina bhfuil tacaíocht bhreise ag teastáil.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service