06/11/18

Cosaint Sonraí

Is i gcomhréir leis an dlí um chosaint sonraí agus chun críocha fheidhmeanna na Roinne seo amháin a dhéanfaidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta aon sonraí pearsanta a phróiseáil.

Is custaiméirí de chuid na Roinne iad foireann na Roinne freisin ó thaobh cosaint sonraí de, agus féadfaidh siad a gcearta um chosaint sonraí a fheidhmiú ar an gcaoi chéanna.

Tá an Roinn lántiomanta do na sonraí pearsanta uile arna gcur faoina bráid ag a custaiméirí a choimeád slán sábháilte le linn próiseas riaracháin.   Tá gach beart teicniúil cuí curtha i bhfeidhm chun sábháilteacht agus slándáil na gcóras ina gcoimeádtar na sonraí sin a áirithiú.

Déanfar faisnéis maidir le Cosaint Sonraí a nuashonrú ar an leathanach seo ó am go chéile.

Reachtaíocht

Is é an tAcht um Chosaint Sonraí, 1998, arna leasú ag an Acht um Chosaint Sonraí, 2003, an reachtaíocht reatha um Chosaint Sonraí in Éirinn.  Tiocfaidh na Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (EU 2016/679) i bhfeidh an 25 Bealtaine 2018.

Cé hé an Rialaitheoir Sonraí?

Is í an Roinn féin an Rialaitheoir Sonraí atá freagrach as aon sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Conas is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí?

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí mar seo a leanas:

An tOifigeach um Chosaint Sonraí
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
23 Sráid Chill Dara
D02 TD30

Ríomhphost:  data.protection@chg.gov.ie

Polasaí um Chosaint Sonraí

Is féidir Polasaí um Chosaint Sonraí na Roinne a fháil anseo.

Cad iad na cearta atá agam faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí?

Má sholáthraíonn tusa, mar chustaiméir, sonraí pearsanta don Roinn, tá cearta áirithe agat i ndáil leis na sonraí sin.  Ní miste a rá, áfach, nach mbeidh feidhm ag gach ceann de na cearta thíos i ngach cúinse.  Féadfar na cearta a leagtar amach thíos a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí, mar a leagadh amach thuas, ag cur in iúl cé acu ceart nó cearta is mian leat a fheidhmiú:

  • Rochtain ar do chuid sonraí pearsanta – cliceáil anseo le haghaidh faisnéise maidir le ceart ar rochtain, lena n-airítear an chaoi ar féidir Iarraidh Rochtana Ábhair a chur isteach.
  • Ceartú do chuid sonraí pearsanta;
  • Iniompartacht sonraí;
  • Srian a chur le proiseáil a dhéantar ar do shonraí pearsanta;
  • Agóid a dhéanamh i gcoinne próiseáil do shonraí pearsanta;
  • Toiliú a tugadh cheana maidir le próiseáil do shoraí pearsanta a tharraingt siar;
  • Léirscriosadh do chuid sonraí pearsanta;
  • An ceart gearán a chur isteach chuig an Údarás Maoirseachta (An Coimisiún Cosanta Sonraí, Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise R32 AP23 – dataprotection.ie);

An bhfuil aon srianta i gceist?

Tá – Le Mír 61(1) ceadaítear srianta a chur le feidhmiú chearta na n-ábhar sonraí i gcás ina ndéantar próiseáil chun críocha cartlannú ar mhaithe le leas an phobail. Cuirtear srian leis na cearta ábhair sonraí a leagtar amach in Airteagail 15 (ceart rochtana), 16 (ceart go ndéanfaí ceartúcháin), 18 (ceart go gcuirfí srian le próiseáil), 19 (ceart fógra a fháil go ndearnadh sonraí pearsanta a cheartú, nó a léirscriosadh nó próiseáil a shrianadh), 20 (ceart chun iniomparthacht sonraí), 21 (ceart chun agóid a dhéanamh) den RCSG sa mhéid:

  1. go bhféadfadh sé go bhfágfadh feidhmiú aon cheann de na cearta sin nárbh fhéidir na críocha sin a ghnóthú nó go ndéanfaí dochar dá ngnóthú, agus
  2. go bhfuil gá leis an srian sin chun na críocha sin a chomhlíonadh.

I gcás ina ndéantar próiseáil ag an am céanna chun críche ar bith eile, seachas chun críocha ceartlannú ar mhaithe le leas an phobail, is le próiseáil chun críocha ceartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail amháin a bhainfidh na srianta sin.

Cá roinnfear mo chuid faisnéise pearsanta?

Ní roinnfear do chuid sonraí pearsanta choíche ach amháin má bhíonn bunús bailí dlíthiúíl lena dhéanamh agus sa chás sin roinnfear i gcomhréir leis an reachtaíocht chuí um Chosaint Sonraí iad.

Ceisteanna Parlaiminteacha agus Uiríll ó Ionadaithe Pobail

Nuair a fhreagraítear iarrataí ar Cheisteanna Parlaiminteacha, baintear aon fhaisnéis phearsanta as an bhfreagra a mbíonn fáil air sa taifead poiblí ina dhiaidh sin

Ní choimeádfar aon fhaisnéis a phróiseáiltear chun na críche seo ach amháin fad a bheidh riachtanas gnó lena coimeád agus ina dhiaidh sin marcálfar í lena scriosadh agus léirscriosfar í i gcomhréir le treoirlínte inmheánacha nó treoirlínte maidir le léirscriosadh a fuarthas ó Chartlann Náisiúnta na hÉireann nó ceadanna gaolmhara a fuarthas uathu.

Anaithnidiú nó bréagainmniú sonraí pearsanta

I gcás inar féidir, féadfaidh an Roinn anaithnidiú nó bréagainmniú (ceilt) a dhéanamh ar shonraí pearsanta ionas nach mbeidh rochtain ar na sonraí pearsanta sin ach amháin ag daoine a bhfuil riachtanas gnó soiléir acu iad a fheiceáil.

Faisnéis theicniúil maidir le sonraí a bhailítear

Tá faisnéis theicniúil maidir leis na cuacha a úsáidtear ar shuíomh gréasáin ár Roinne le fáil anseo.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service