25/05/18

Ceart Rochtana

Faoi reachtaíocht Cosanta Sonraí, tá sé de cheart ag daoine aonair cóip d'aon fhaisnéis phearsanta a shealbhaítear orthu ar ríomhaire nó ar chóras comhdaithe struchtúrtha a fháil ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.  Tugtar Iarraidh Rochtana Ábhair air seo go coitianta.

Conas iarraidh a dhéanamh

Chun cóipeanna de shonraí pearsanta a shealbhaíonn an Roinn a fháil, ní mór iarraidh a dhéanamh i scríbhinn ag lorg na faisnéise.

Is féidir iarraidh ar iarrthóirí sonraí breise a sholáthar a fhéadfar is gá chun na taifid a aimsiú, amhail a n-uimhir phearsanra nó PPSN. Beidh sé riachtanach cruthúnas céannachta agus seoladh a fháil chun a chinntiú go bhfuil an duine a dhéanann an t-iarratas rochtana ag gníomhú go dlisteanach.

Ba chóir iarrataí a sheoladh chun an tseolta seo a leanas:

An tOifigeach Cosanta Sonraí
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
23 Sráid Chill Dara
D02 TD30

Ríomhphost:  data.protection@chg.gov.ie

Tá Foirm Rochtana Ábhair ar fáil chun cabhrú leat ANSEO.

An bhfuil táille ann?

Níl aon táille infheidhme chun iarraidh rochtana a dhéanamh ar do shonraí pearsanta féin, mura measfar go bhfuil an iarraidh go soiléir gan bhunús nó iomarcach.

Cathain ba chóir freagra a eisiúint?

Faoin Rialachán Ginearálta Sonraí um Chosaint Sonraí (GDPR), ní mór an fhaisnéis a iarrtar a sholáthar laistigh de mhí amháin.  I gcás ina bhfuil na hiarrataí casta nó go bhfuil líon mór iarrataí i gceist, féadfar an teorainn ama seo a leathnú ar feadh dhá mhí eile.

An bhfuil eisceachtaí ann maidir leis an gceart rochtana?

Baineann roinnt eisceachtaí le scaoileadh sonraí, lena n-áirítear rochtain ar shonraí tríú páirtí, sonraí atá faoi phribhléid dlí nó sonraí is gá chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú nó a ionchúiseamh.

Le Mír 61(1) ceadaítear freisin srianta a chur le feidhmiú chearta na n-ábhar sonraí i gcás ina ndéantar próiseáil chun críocha cartlannú ar mhaithe le leas an phobail.

Ceart Achomhairc

Mura gcomhlíonann an Roinn iarraidh bhailí ar rochtain sonraí, tá sé de cheart ag an iarrthóir gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí. Déanfaidh an Coimisinéir an t-ábhar a fhiosrú agus tá cumhachtaí forleathana aige chun a chinntiú go gcomhlíonann an Roinn forálacha na nAchtanna. Is féidir pionóis airgeadais a fhorchur.

Ba chóir gearáin a dhéanamh i scríbhinn, lena n-áirítear ríomhphost, chun an Choimisinéara Cosanta Sonraí:

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí
Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúl an tSúdaire
Co. Laoise
R32 AP23

Teil: 057 868 4800
Ríomhphost: info@dataprotection.ie

Breis Faisnéise

Is foinse faisnéise den scoth é suíomh gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí www.dataprotection.ie. Is féidir leo faisnéis a sholáthar ar an teileafón nó trí ríomhphost freisin.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service