Oidhreacht

Cuireann ár n-oidhreacht thógtha agus nádúrtha le sláinte, leas, sásamh agus fás inbhuanaithe geilleagrach an náisiúin. Is é aidhm Rannán Oidhreachta na Roinne oidhreacht uathúil na hÉireann a chaomhnú agus a bhainistiú ar mhaithe le glúine reatha agus glúine na todhchaí, mar thaca le hathnuachan geilleagrach agus fostaíocht inbhuanaithe agus i gcomhréir le hoibleagáidí dlíthiúla.

Oibríonn muid lena chinntiú go bhfuil tacar polasaithe agus reachtaíochta i bhfeidhm ag Éirinn a chomhlíonann riachtanais nua-aimseartha agus atá i gcomhréir le hoibleagáidí oidhreachta AE agus idirnáisiúnta.  Oibríonn muid freisin chun forfheidhmiú éifeachtach a bhaint amach agus, nuair is cuí, polasaithe agus reachtaíocht oidhreachta a chur i bhfeidhm trí thríú páirtithe.

Ar an mbealach seo, cuirimid léamh agus tuiscint níos fearr ar luach intreach oidhreacht na hÉireann chun cinn agus an oidhreacht sin mar áis luachmhar do ghnó, d'fhorbairt pobail, d'fheirmeoireacht agus do thurasóireacht agus mar mhodh chun Éire a chur i láthair mar áit tharraingteach d'infheistíocht inbhuanaithe isteach.

Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
Déanann rannóg na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra sa Roinn bainistiú ar na freagrachtaí atá ar Stát na hÉireann ó thaobh caomhnú an dúlra faoi dhlí náisiúnta agus Eorpach. Freagracht ar leith atá ar an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra is ea ainmniú agus caomhnú Limistéir Chaomhantais Speisialta, Limistéir faoi Chosaint Speisialta agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha. (www.npws.ie )

Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta
Tá ceapadh agus cur i bhfeidhm polasaí a bhaineann le cosaint oidhreacht seandálaíochta na hÉireann mar fhreagracht ar Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta. (www.archaeology.ie )

Beartas Oidhreachta Tógtha
Tá an Rannóg Beartas um Oidhreachta Thógtha freagrach as oidhreacht thógtha - áirítear Fardal Náisiúnta na h'Oidhreachta Ailtireachta leis seo. (www.buildingsofireland.ie).

Chun miondealú iomlán a fháil ar phríomhréimsí freagrachta na Roinne maidir le hoidhreacht, féach ar Struchtúr Eagraíochtúil na Rannáin Oidhreachta anseo..

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service