03/07/15

An tSeirbhís Chomhairleach um Oidhreacht Ailtireachta

Cabhraíonn Seirbhís Chomhairleach ar an Oidhreacht Ailtireachta leis an Aire Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta maidir le príomhfheidhmeanna reachtúla, lena n-áirítear ról an Aire faoi Chuid IV den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (arna leasú) agus faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930-2004. Áiríonn na feidhmeanna:

  • Treoirlínte a eisiúint chuig údaráis pleanála i dtaobh aidhmeanna forbartha chun struchtúir a chosaint agus do chaomhnú tréithe limistéir chaomhantais ailtireachta, agus na critéir a bheidh le cur i bhfeidhm nuair a bheidh struchtúir faoi chosaint á roghnú le cur san áireamh sa taifead ar struchtúir faoi chosaint. Foilsíodh an leagan reatha de na treoirlínte seo in 2011.
  • Soláthar moltaí oidhreachta ailtireachta agus comhairle ar thograí forbartha faoi ról an Aire mar chomhlacht forordaithe faoi na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt. Tá an tseirbhís chomhairleach ar fáil go príomha do na húdaráis pleanála. Sa chás go n-ardaíonn úinéirí nó forbróirí saincheisteanna i ndáil le struchtúir aonair, cuirtear ar aghaidh i dtosach báire iad chuig na hoifigigh um chaomhnú ailtireachta agus pleanála san údarás pleanála ábhartha. Cuimsíonn an chomhairle breathnóireachtaí a dhéanamh maidir le dréachtphleananna forbartha, pleananna limistéir áitiúil agus Measúnú Straitéiseach Comhshaoil ar phleananna agus cláir.
  • Soláthar moltaí faoin oidhreacht ailtireachta do Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta maidir le struchtúir áirithe atá faoi chosaint faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta.

Cuireann an tSeirbhís Chomhairleach ar an Oidhreacht Ailtireachta comhairle ar fáil freisin faoi na himpleachtaí don oidhreacht ailtireachta mar thoradh ar mholtaí reachtaíochta agus polasaí ó ranna agus gníomhaireachtaí eile rialtais, agus cuireann sí tacaíocht ar fáil do líonra na nOifigeach um Chaomhnú Ailtireachta  ag leibhéal an údaráis áitiúil.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service