16/12/19

Polasaí Ailtireachta

 

Tá tionchar ag caighdeán ár dtimpeallacht thógtha ar ár saol laethúil; tá ról ríthábhachtach aige maidir le meon áite faoi leith a thabhairt dár gcathracha, ár mbailte, ár sráidbhailte agus ár dtaobh tuaithe. Tá sé mar fhreagracht ar an Rannóg Polasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta dea-chleachtas a chur chun cinn san ailtireacht nua-aimseartha agus sa dearadh uirbeach.

Nua: Comhairliúchán Poiblí ar Bheartas Náisiúnta ar Ailtireacht. Osclaíonn comhairliúchán ar an 18 Nollaig 2019 go dtí 31 Eanair 2020.

D’fhoilsigh an Roinn doiciméad plé, Áiteanna do Dhaoine, mar chuid den phróiseas comhairliúcháin phoiblí ar Bheartas Náisiúnta ar Ailtireacht nua atá beartaithe.

 

Leagann an doiciméad plé scóp agus aidhmeanna an pholasaí náisiúnta amach a bheartaítear. Tá sé bunaithe ar chúig théama

  • Dearadh le haghaidh athléimneacht aeráide agus inbhuanaitheachta
  • Dearadh áiteanna ardchaighdeáin ar son leas an phobail
  • Meas don am atá caite, ár dtodhchaí a mhúnlú
  • Ceannaireacht
  • Eolas agus nuálaíocht

Tá rochtain agat ar Áiteanna do Dhaoine anseo.

BÍODH IONCHUR AGAT

Is deis spreagúil é an Beartas Naisiúnta ar Ailtireacht nua do dhaoine a gcuid tuairimí a nochtadh chun na coinníollacha d’oidhreacht thógtha d’ardchaighdeán, ísealcharbóin agus níos athléimní a chruthú don todhchaí.

Is mór againn do chuid tuairimí agus mar sin bíodh ionchur agat! Is féidir teagmháil a dhéanamh  

Le ríomhphost - architecture@chg.gov.ie (leis an líne ábhair – Beartas Naisiúnta ar Ailtireacht)

Sa Phost -     Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht

Seomra 1.08

Teach an Chustaim

Baile Átha Cliath D01 W6X0

Nó comhlánaigh ár suirbhé ar líne 

Cuirfidh do chuid tuairimí an beartas ar an eolas.

Cuirfear ar an eolas é freisin trí thionscnaimh eile na Roinne mar Oidhreacht Éireann 2030, An Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide 2019, Culture 2025 – Éire Ildánach, an Clár Éire Ildánach agus Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha d'Éirinn 2015-2025.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service