16/12/19

Acmhainní don Bheartas Náisiúnta Ailtireachta

Is é an triú ceann i sraith de bheartais ailtireachta a thosaíodh in 2002 é an beartas a bheartaítear. Tá rochtain ar roinnt de na gníomhartha a cuireadh i gcrích agus ar an eolas a bailíodh trí bheartais roimhe seo le fáil tríd na naisc thíos, go sonrach Beartas an Rialtais ar Ailtireacht 2009-2015, I dTreo Todhchaí. Inbhuanaithe: Ag Seachadadh na Cáilíochta sa Timpeallacht Thógtha.

Foilsiúcháin agus Tionscnaimh Rialtais na hÉireann bainteach le hailtireacht ó 2000

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

                                 

Foilsiúcháin ar bheartas ailtireachta: Foilsiúcháin na Roinne agus

geallsealbhóirí ar ailtireacht agus an timpeallacht thógtha:

 Gníomhú ar Ailtireacht (2002)

 

Beartas an Rialtais ar Ailtireacht 2009-2015, I dTreo Todhchaí. Inbhuanaithe: Ag Seachadadh na Cáilíochta sa Timpeallacht Thógtha  (2009)

 

Tuarascáil Bhliantúil GPA 2009-2010

 

 Tuarascáil Bhliantúil GPA 2011-2012

 

Tuarascáil Bhliantúil GPA 2013-2015

 

 

Foilsiúcháin sa tsraith chomhairliúcháin  [oidhreacht thógtha]

 

Oidhreacht Éireann 2030 doiciméad comhairliúcháin (2018)

 

Shaping the Future – case studies in adaptation and reuse in historic urban environments (2012)

 

Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha d'Éirinn 2015-2025 (2015)

 

Policy Proposals for Ireland’s Towns; (An Chomhairle Oidhreachta 2015)

 

Culture 2025 Éire Ildánach (2016)

 

Clár Éire Ildánach 2017-2022 (2016)

 

Athbhreithniú Cumasúcháin Foras Ailtireachta na hÉireann  (2016)

 

Athbhreithniú ar Chuid IV den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 Iml.1(2016)

 

Athbhreithniú ar Chuid IV den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 Iml 2 (2016)

 

Creating Vibrant Places: the RIAI Town and Village Toolkit (2019)

 

Ranna agus Oifigí Rialtais:

Éire 2040 An Tionscadal An Creat Náisiúnta Pleanála (Rialtas na hÉireann, 2018)

 

An Plean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 (Rialtas na hÉireann, 2018)

 

Construction Procurement Reform (An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, leanúnach)

 

Design Manual for Urban Roads and Streets (An Roinn, Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, 2013)

 

Bringing Back Homes – Manual for the Reuse of Existing Buildings (An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, 2018)

Retail Design Manual (An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, 2012)

 

Retail Planning Guidelines (An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, 2012)

 

Local Area Plans Manual (An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, 2013)

 

Local Area Plans Guidelines for Planning Authorities (An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, 2013)

 

Designing Housing to Meet the Needs of All (An Ghníomhaireacht Tithíochta, 2018)

 

 

 

Suíomhanna gréasáin Rialtais na hÉireann agus grúpa comhairleach ailtireachta agus timpeallachta tógtha: Forais ionadaíochta ailtireachta; scoileanna ailtirachta; tairsí taighde
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Oifig na nOibreacha Poiblí

HSE estates

An Chomhairle Ealaíon

Foras Ailtireachta na hÉireann

An Chomhairle Oidhreachta

Cartlann Ailtireachta na hÉireann

Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann

Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann

Cumann Ailtireachta na hÉireann

SAUL Scoil Ailtireachta, Ollscoil Luimnigh

Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath

Ollscoil Teicneolaíochta, Baile Átha Cliath

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Planning Architecture Design Database Ireland

All-Ireland Architecture Research Group

Dictionary of Irish Architects

 

Tionscnaimh ar bheartais ailtireachta agus ar oidhreacht chultúrtha na hEorpa 

Survey on Architectural Policies in Europe An Fóram Eorpach ar Bheartais Ailtireachta (2012)

 

Conclusions on Architecture: taking stock An Fóram Eorpach ar Bheartais Ailtireachta (2013)

 

Shaping the Future - A Forum on Architecture: culture’s contribution to sustainable development EFAP conference and general assembly, rapporteur notes; Baile Átha Cliath (2013)

 

Heritage, Contemporary Architecture and Design in Interaction: Comhráiteas Riga 2015

 

Forógra Davos 2018

 

Forógra Leeuwarden 2018

 

Architecture and the Built Environment for Northern Ireland (2006)

 

Liosta beartas ailtireachta na hEorpa: https://www.ace-cae.eu/architects-in-europe/eu-architectural-policy/

Communication from the Commission C(2009) 7032 Guide to the Commission’s Architectural Policy

 

Comhairle an Aontais Eorpaigh, (2014) Council conclusions of 21st May 2014 on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe

 

Comhairle na hEorpa (2017) Strengthening European Identity through Education and Culture

 

Comhairle na hEorpa (2018) A New European Agenda for Culture

 

An Coimisiún Eorpach (2018)

European Framework for Action on Cultural Heritage

European Commission (2014) Towards an Integrated Approach to Cultural Heritage for Europe

 

Comhairle na hEorpa (2005) Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Coinbhinsiún Faro)

Comhairle na hEorpa (2017) European Cultural Heritage Strategy for the 21st Century

 

 

 

 

 

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service