06/07/15

Comhoibriú le Ranna eile Rialtais

 • Polasaí agus Treoirlínte Pleanála
  Comhoibríonn an Roinn go dlúth leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil i bhforbairt treoirlínte pleanála spásúla agus i gcruthú polasaí pleanála a mhéid is a bhaineann sé le cúrsaí oidhreachta ailtireachta...
  Ba chomhfhoilseachán de chuid an dá Roinn an  Lámhleabhar Deartha Miondíola  i dteannta na dTreoirlínte Pleanála Miondíola (2012), a chuir béim ar fhorbairt mhiondíola inbhuanaithe a thugann an oidhreacht ailtireachta san áireamh ar bhealach iomlánaíoch, comhtháite.
 • An Clár Forbartha Tuaithe (LEADER)
  D'oibrigh an Roinn leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun struchtúr a fhorbairt do thionscadail oidhreachta a mhaoinítear faoin gclár LEADER, chun go bhféadfaí tionscadail ar ardchaighdeán a chur ar bun do chaomhnú oidhreacht thógtha na tuaithe, chun sráidbhailte agus an taobh tuaithe a athnuachan agus a fhorbairt agus chun turasóireacht na tuaithe a spreagadh. Chun a chinntiú go gcaomhnaíonn agus go bhfeabhsaíonn na tionscadail seo tréithe na struchtúr agus na gceantar stairiúil, chuir an Roinn Rialacha Breise Oibriúcháin do Thionscadail Oidhreachta ar fáil, chomh maith le Sreabhchlár Tionscadail Oidhreachta chun treoir a chur ar fáil do ghrúpaí gníomhaíochta áitiúla. Leanfaidh an Clár Forbartha Tuaithe nua, atá le tosú le linn 2015, leis an gcomhoibriú rathúil seo.
 • Scileanna Traidisiúnta Foirgníochta agus Oideachas ar Chaomhantas
  Tá scileanna traidisiúnta foirgníochta agus oideachas caomhantais ríthábhachtach chun fórsa oibre atá saineolach - gairmithe, bainistíocht agus ceardaithe - a chruthú agus a choinneáil, chun a chinntiú go mbeidh cosaint ag ár n-oidhreacht ailtireachta agus go ndéanfar í a dheisiú agus a fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe. Tá plean gníomhaíochta chun dul i ngleic leis na saincheisteanna a bhaineann le soláthar scileanna traidisiúnta foirgníochta agus oideachas caomhantais á ullmhú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service