03/07/15

Athbhreithniú

Athbhreithniú ar Chuid IV den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú)

Thug an Roinn coiste sainchomhairleoirí le chéile chun athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú Chuid IV de na hAcht um Pleanáil agus Forbairt. Chuir an coiste, ar a raibh ionadaithe ón earnáil phoiblí agus phríobháideach agus ionadaithe ó eagraíochtaí neamhrialtasacha, tuarascáil chomhtháite i dtoll a chéile mar thoradh ar a chuid plé idir Meán Fómhair 2011 agus Meitheamh 2012.

Ag croílár an phróisis athbhreithnithe bhí iarracht feabhsuithe a aimsiú seachas athruithe ó bhonn a dhéanamh ar an reachtaíocht a bhí ann agus chun athbhreithniú criticiúil a dhéanamh ar an gcomhthéacs ina n-oibríonn riar na reachtaíochta, ag leibhéal an údaráis áitiúil agus ag leibhéal an Stáit go ginearálta araon. Chuidigh an dearcadh fairsing seo leis an gcoiste teacht ar thátail fhadréimseacha i dtaca leis an fhéidearthacht a bhaineann le feidhmiú níos éifeachtaí de Chuid IV, cineálacha ábhartha cúnaimh airgeadais agus meicníochtaí féideartha chun seachadadh seirbhíse údaráis áitiúla agus Stáit a fheabhsú i leith na timpeallachta tógtha stairiúil.

Is féidir teacht ar an tuarascáil anseo.

Athbhreithniú ar an gComhairle Oidhreachta

D'éiligh an Clár um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí (2011) athbhreithniú grinn ar Chomhlachtaí agus Gníomhaireachtaí Stáit, lena n-áirítear iad sin arna maoiniú ag an Roinn. Cuireadh  Athbhreithniú ar an gComhairle Oidhreachta i gcrích in 2012 inar moladh go gcoinneofaí í i bhfoirm mhodhnaithe agus chuíchóirithe. Ba é tátal an athbhreithnithe go gcuireann an Chomhairle Oidhreachta réimse feidhmeanna i gcrích nach bhfuil aon chomhlacht eile san earnáil phoiblí ag cur ar fáil, agus a gcuirtear i bhfeidhm ar an mbealach is úsáidí ach iad a bheith seachtrach ón rialtas láir.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service