10/06/20

Cúnamh Airgeadais don Oidhreacht Thógtha

Cúnamh Airgeadais don Oidhreacht Thógtha

Tá cúnamh airgeadais ar fáil chun cabhrú le maoine oidhreachta a chaomhnú agus a athchóiriú trí scéimeanna struchtúrtha, riartha go ginearálta tríd na húdaráis áitiúla.

I gcomhthéacs fhoirgnimh ar leith, go háirithe ceann atá ar Thaifead na Struchtúr faoi Chosaint, is í an chomhairle is fearr don úinéir ná teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Caomhantais Ailtireachta san Údarás Áitiúil. Beidh siadsan in ann comhairle a thabhairt maidir leis na cineálacha éagsúla maoinithe atá ar fáil chun cabhrú leis an bhfoirgneamh.

An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus an Ciste um Struchtúir Stairiúla 2020

Tionscadail Maoinithe in 2020

Ar an 10ú Meitheamh 2020, d’fhógair Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, go mbainfidh 449 iarratasóir rathúíl leas as os cionn €4.3m faoi Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha (SIOT) agus faoi Chiste um Struchtúir Stairiúla (CSS) na bliana seo.

Tá tionscadail lonnaithe i ngach ceann de na 31 údarás áitiúla. Tá liostaí na dtionscadal rathúil le fáil anseo.

Liosta Iomlán na dTionscadal SIOT 2020 Faofa

Liosta Iomlán na dTionscadal CSS 2020 Faofa

Tá breis eolais i dtaobh na scéimeanna seo le fáil thíos.

An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2020 (BHIS)

ann chun deisiú agus caomhnú a dhéanamh ar struchtúir atá faoi chosain faoin na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt. Tá mar aidhm ag an scéim seo tacú le líon suntasach tionscadal caomhantais ar scála beag ar fud na tíre atá dian ó thaobh saothair agus tacú le gairmithe caomhantais agus ceardaithe oilte a bhfuil taithí acu a fhostú leis an timpeallacht thógtha stairiúil a dheisiú. Tá an Roinn ag treorú ‘micreascéime deontais’ laistigh de BHIS 2020 le haghaidh oibreacha mar chothabhaíl ghnáthaimh agus mion-deisiúcháin agus má éiríonn leis, oibreofar é ar fud na tíre amach anseo.

Tá an scéim á riar tríd na húdaráis áitiúla. Tá leithdháileadh de suas go dtí €2.5 milliún ar fáil don bhliain 2020.

Ciorclán faoin Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2020

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2020 (HSF)

ann chun oibreacha caomhnaithe a dhéanamh ar struchtúir oidhreachta atá in úinéireacht phríobháideach agus phoiblí araon.

Ta an Ciste um Struchtúir Stairiúla dírithe go príomha ar chaomhnú agus ar fheabhsú struchtúr stairiúil ar leas na ndaoine agus an phobail.

Tá an scéim á riar go ginearálta trí na húdaráis áitiúla. Tá leithdháileadh de suas go dtí €1.8 milliún ar fáil in 2020.

Ciorclán faoin gCiste um Struchtúir Stairiúla 2020

Ba cheart aon fhiosrú maidir le maoiniú faoi na scéimeanna seo a dhíriú ar an údarás aitiúil ábhartha (an tOifigeach Caomhantais Ailtireachta nó éinne eile san údarás áitiúil atá ag déileáil leis na scéimeanna).

 

Deán Teagmháil Linn

Beartais Oidhreachta Tógtha

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Teach an Chustaim,

Baile Átha Cliath 1 D01 W6X0

 Teagmháil - Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha: Teil. +353 (0)1 888 2465, r-phost: bhis@chg.gov.ie.

 Teagmháil - An Ciste um Struchtúir Stairiúla: Teil. +353 (0)1 888 2428, r-phost: hsf@chg.gov.ie.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service