17/02/17

Cúnamh Airgeadais don Oidhreacht Ailtireachta

Cúnamh Airgeadais & Cláir Chaipitil

Cuirtear Cúnamh Airgeadais ar fáil chun cabhrú le réadmhaoine oidhreachta a chaomhnú agus a athchóiriú trí scéimeanna struchtúrtha éagsúla, riartha go díreach nó soláthartha trí Ranna eile, údaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí. Riarann an rannán Polasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta freisin na cinntiúcháin d'Fhaoiseamh Cánach Alt 482.

I gcomhthéacs foirgnimh ar leith, go háirithe ceann atá ar Thaifead na Struchtúr faoi Chosaint, is é an chomhairle is fearr don úinéir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Caomhantais Ailtireachta ón Údarás Áitiúil. Beidh siad in ann comhairle a thabhairt maidir leis na cineálacha éagsúla de mhaoiniú atá ar fáil chun cabhrú leis an bhfoirgneamh.

Scéim Infheistíochta maidir le hOidhreacht Thógtha agus an Ciste um Struchtúir i mBaol 2018

Ar an 28 Samhain, d’fhógair an tAire Humphreys go mbeadh an Ciste um Struchtúir i mBaol agus an Scéim Infheistíochta maidir le hOidhreacht Thógtha i bhfeidhm arís in 2018 le maoiniú iomlán de €3.3 milliún. Tá na scéimeanna seo á maoiniú ag an Roinn agus á riar ag na húdaráis áitiúla. Tá tuilleadh eolais faoi na scéimeanna le fáil thíos.

Déanfar na sonraí uile agus na foirmeacha iarratais do 2018 a fhoilsiú ar shuíomhanna gréasáin na n-údarás áitiúil sna laethanta amach romhainn. Ba chóir aon cheist maidir le maoiniú faoi na scéimeanna a chur ar an údarás áitiúil ábhartha (an tOifigeach Caomhantais Ailtireachta nó duine eile san údarás áitiúil a bhíonn ag déileáil leis na scéimeanna).

An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha (BHIS) le cúnamh a thabhairt le deisiú agus caomhnú a dhéanamh ar na struchtúir atá cosanta faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú). Tá sé mar aidhm leis an scéim seo tacú le líon suntasach tionscadal caomhantais ar scála beaga ar fud na tíre atá dian ó thaobh saothair agus tacú le gairmithe caomhantais agus ceardaithe oilte a bhfuil taithí acu a fhostú leis an timpeallacht thógtha stairiúil a dheisiú. Beidh sonraí agus foirmeacha iarratais etc. ar fáil ó d'údarás áitiúil gan mhoill.

An Ciste um Struchtúir i mBaol (SRF) 2018 d’oibreacha caomhnaithe ar struchtúir oidhreachta atá faoi úinéireacht phríobháideach agus phoiblí araon, atá faoi chosaint faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt agus a mheastar a bheith i mbaol suntasach meatha. Tá an ciste á riar trí na húdaráis áitiúla agus táthar ag súil leis go gcuideoidh sé le hathnuachan agus athúsáid réadmhaoine oidhreachta a spreagadh, agus go dtacófar le húinéirí/áititheoirí lena dtiomantas fadtréimhseach do thodhchaí na hoidhreachta ailtireachta a chosaint. Beidh sonraí agus foirmeacha iarratais etc. ar fáil ó d'údarás áitiúil gan mhoill.

Maoiniú ceadaithe faoin Scéim Infheistíochta maidir le hOidhreacht Thógtha 2016 agus 2017

Maoiniú ceadaithe faoin gCiste um Struchtúir i mBaol 2016 agus 2017

Maoiniú ceadaithe faoin gCiste um Struchtúir i mBaol 2018

Deán Teagmháil Linn

Polasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta,

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Teach an Chustaim,

Baile Átha Cliath 1

Teileafón: + 353 (0) 1 888 2465 agus 353 (0) 1 888 2428
R-phost: BuiltHeritage@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service