11/04/19

Cúnamh Airgeadais don Oidhreacht Thógtha

Cúnamh Airgeadais don Oidhreacht Thógtha

Tá cúnamh airgeadais ar fáil chun cabhrú le maoine oidhreachta a chaomhnú agus a athchóiriú trí scéimeanna struchtúrtha, riartha go ginearálta tríd na húdaráis áitiúla.

I gcomhthéacs fhoirgnimh ar leith, go háirithe ceann atá ar Thaifead na Struchtúr faoi Chosaint, is í an chomhairle is fearr don úinéir ná teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Caomhantais Ailtireachta san Údarás Áitiúil. Beidh siadsan in ann comhairle a thabhairt maidir leis na cineálacha éagsúla maoinithe atá ar fáil chun cabhrú leis an bhfoirgneamh.

An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus an Ciste um Struchtúir Stairiúla 2019

Ar an 28ú Samhain 2018, d’fhógair an tAire Madigan go mbeidh an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus an Ciste um Struchtúir Stairiúla (roimhe seo an Ciste um Struchtúir i mBaol) i bhfeidhm arís in 2019, le hairgeadú iomlán de suas go dtí €4.3 milliun.

Tá breis eolais i dtaobh na scéimeanna seo le fáil thíos.

An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2019 (BHIS) ann chun deisiú agus caomhnú a dhéanamh ar struchtúir atá faoi chosain faoin na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt. Tá mar aidhm ag an scéim seo tacú le líon suntasach tionscadal caomhantais ar scála beag ar fud na tíre atá dian ó thaobh saothair agus tacú le gairmithe caomhantais agus ceardaithe oilte a bhfuil taithí acu a fhostú leis an timpeallacht thógtha stairiúil a dheisiú. Tá an scéim á riar ag na húdaráis áitiúla. Tá leithdháileadh de suas go dtí €2.5 milliún ar fáil don bhliain 2019.

Ciorclán faoin Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2019

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2019 (HSF) (roimhe seo an Ciste um Struchtúir i mBaol) ann chun oibreacha caomhnaithe a dhéanamh ar struchtúir oidhreachta atá in úinéireacht phríobháideach agus phoiblí araon.

Ta an Ciste um Struchtúir Stairiúla dírithe go príomha ar chaomhnú agus ar fheabhsú struchtúr stairiúil ar leas na ndaoine agus an phobail.

Tá an scéim á riar go ginearálta ag na húdaráis áitiúla. Tá leithdháileadh de suas go dtí €1.8 milliún ar fáil in 2019.

Ciorclán faoin gCiste um Struchtúir Stairiúla 2019

Ba cheart aon fhiosrú maidir le maoiniú faoi na scéimeanna seo a dhíriú ar an údarás aitiúil ábhartha (an tOifigeach Caomhantais Ailtireachta nó éinne eile san údarás áitiúil atá ag déileáil leis na scéimeanna).

Tionscadail maoinithe in 2019

Ar an 28ú Márta 2019, d’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, go mbeadh leas á bhaint ag 478 tionscadal oidhreachta i ngach contae sa tír as comhiomlán de €4.3m faoi scéimeanna na bliana seo,  An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha (BHIS) agus An Ciste um Struchtúir Stairiúla (HSF).

Tá liosta na dtionscadal ráthúil ar fáil anseo.

Liosta Iomlán na dTionscadal BHIS Faofa 2019

Liosta Iomlán na dTionscadal HSF Faofa 2019

 

Deán Teagmháil Linn

Beartais Oidhreachta Tógtha

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Teach an Chustaim,

Baile Átha Cliath 1 D01 W6X0

 Teagmháil - Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha: Teil. +353 (0)1 888 2465, r-phost: bhis@chg.gov.ie.

 Teagmháil - An Ciste um Struchtúir Stairiúla: Teil. +353 (0)1 888 2428, r-phost: hsf@chg.gov.ie.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service