17/02/17

Cúnamh Airgeadais don Oidhreacht Ailtireachta

Acmhainní atá ar fáil do chaomhnú agus d'athchóiriú maoine oidhreachta ó Pholasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta.  Tá an maoiniú seo ar fáil trí roinnt scéimeanna, riartha go díreach nó curtha ar fáil trí Ranna eile, údaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí.  Riarann an Roinn freisin na cinntiúcháin d'Fhaoiseamh Cánach Alt 482.

Tá dhá scéim á riar ag an Roinn, is iad sin an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus an Ciste um Struchtúir i mBaol. Tá an dá scéim ar oscailt anois le haghaidh iarratais go dtí deireadh mhí Feabhra agus is é an lá deireanach le hiarratais a fháil don dá scéim Dé Máirt, an 28 Feabhra.
Ní féidir iarratais a dhéanamh ach trí d’údarás áitiúil amháin. Ba chóir aon cheist faoi na scéimeanna a chur ar an údarás áitiúil (an tOifigeach Caomhantais Ailtireachta nó duine eile san údarás áitiúil a bhíonn ag déileáil leis na scéimeanna).

Is féidir teacht ar fhoirmeacha iarratais agus tuilleadh sonraí maidir leis na scéimeanna (maoiniú atá ar fáil, téarmaí agus coinníollacha etc.) ar shuíomhanna gréasáin na n-údarás áitiúil. Achoimre ar na scéimeanna féin:

An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha (BHIS): le cúnamh a thabhairt le deisiú agus caomhnú a dhéanamh ar na struchtúir atá cosanta faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú).  Tá sé mar aidhm leis an scéim seo tacú le líon suntasach tionscadal caomhantais ar scála beaga ar fud na tíre atá dian ó thaobh saothair agus tacú le gairmithe caomhantais agus ceardaithe oilte a bhfuil taithí acu a fhostú leis an timpeallacht thógtha stairiúil a dheisiú.  Tá scéim na bliana seo ar oscailt le haghaidh iarratais go dtí deireadh mhí Feabhra. Tá sonraí agus foirmeacha iarratais etc. ar fáil ó d'údarás áitiúil.

SIOT Ciorclán

SIOT Bileog Eolais Phoiblí

An Ciste um Struchtúir i mBaol (SRF): cabhraíonn sé seo le hoibreacha caomhnaithe ar struchtúir oidhreachta atá faoi úinéireacht phríobháideach agus phoiblí araon, atá faoi chosaint faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt agus a mheastar a bheith i mbaol suntasach meatha.  Tá an ciste seo á riar arís trí na húdaráis áitiúla agus táthar ag súil leis go gcuideoidh sé le hathnuachan agus athúsáid réadmhaoine oidhreachta a spreagadh, agus go dtacófar le húinéirí/áititheoirí lena dtiomantas fadtréimhseach do thodhchaí na hoidhreachta ailtireachta a chosaint.  Tá scéim na bliana seo ar oscailt le haghaidh iarratais go dtí deireadh mhí Feabhra. Tá foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais faoin scéim le fáil ó na húdaráis áitiúla.

Tá an SRF á riar ag na húdaráis áitiúla

NÓTA: I gcomhthéacs foirgnimh ar leith, go háirithe ceann atá ar Thaifead na Struchtúr faoi Chosaint, is é an chomhairle is fearr don úinéir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Caomhantais Ailtireachta ón Údarás Áitiúil. Beidh siad in ann comhairle a thabhairt maidir leis na cineálacha éagsúla de mhaoiniú atá ar fáil chun cabhrú leis an bhfoirgneamh.

An Scéim Giarála Post don Oidhreacht Thógtha:  Scéim aonuaire i dtosach, in 2014, chun cuidiú le hoibreacha chun cosaint a thabhairt do stuchtúir faoi úinéireacht phríobháideach agus shibhialta, atá cosanta faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú.  Tar éis infheistíocht chaipitil tosaigh de €5m ón Roinn in 2014, giaráladh agus infheistíodh €15m san iomlán i 540 struchtúr stairiúil ar fud na tíre.  Bhí an scéim á riar ag na húdaráis áitiúla. Ullmhaíodh tuairisc ar an scéim le linn 2015 agus tá sé ar fáil ag an nasc thíos.

Tuarascáil SGPST

Tá clár oibreacha caomhantais agus forbartha Oifig na nOibreacha Poiblí do shuíomhanna agus do mhaoine oidhreachta atá faoi chúram an Stáit á mhaoiniú ag an Roinn seo.

Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta, atá á maoiniú ag an Roinn seo, Scéim Deontais Pobalbhunaithe Oidhreachta.  Meastar go nginfidh an scéim, a thacaíonn le caomhnú agus forbairt leanúnach oidhreacht na hÉireann trí ghrúpaí áitiúla pobalbhunaithe, infheistíocht iomlán de níos mó ná €1 mhilliún.

 

Glao PRA ar iarratais 

Tá an Roinn ag lorg iarratais ó chomhlachtaí ar nós carthanas, institiúidí acadúla, údaráis áitiúla, eagraíochtaí gairmiúla agus eile, le haghaidh maoiniú do thionscadail ardchaighdeáin a thacófar le agus a chomhlánfaidh Gníomhartha Pholasaí an Rialtais ar Ailtireacht 2009-2015

Cuireadh & Treoirlínte 2017 le haghaidh iarratais ar mhaoiniú chun tacú le gníomhartha Pholasaí an Rialtais ar Ailtireacht

Gníomhartha Pholasaí an Rialtais ar Ailtireacht a bhfuil tús feidhme le cur leo agus/nó atá le brú chun cinn le linn 2017

Ní mór go mbeidh na hiarratais faighte ag an Roinn faoi 3pm Dé hAoine, an 23 Meitheamh 2017.


Deán Teagmháil Linn

Polasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta,

An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta,

Teach an Chustaim,

Baile Átha Cliath 1

Guthán: + 353 (0) 1 888 2465 agus 353 (0) 1 888 2428 R-phost: BuiltHeritage@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service