19/12/18

Cúnamh Airgeadais don Oidhreacht Thógtha

Cúnamh Airgeadais don Oidhreacht Thógtha

 Ta cúnamh airgeadais ar fáil chun cabhrú le maoine oidhreachta a chaomhnú agus a athchóiriú trí scéimeanna struchtúrtha, riartha go ginearálta tríd na húdaráis áitiúla.

I gcomhthéacs foirgnimh ar leith, go háirithe ceann atá ar Thaifead na Struchtúr faoi Chosaint, is í an chomhairle is fearr don úinéir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Caomhantais Ailtireachta san Údarás Áitiúil. Beidh siadsan in ann comhairle a thabhairt maidir leis na cineálacha éagsúla maoinithe atá ar fáil chun cabhrú leis an bhfoirgneamh.

An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus an Ciste um Struchtúir Stairiúla 2019

Ar an 28ú Samhain 2018, d’fhógair an tAire Madigan go mbeidh an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus an Ciste um Struchtúir Stairiúla (roimhe seo an Ciste um Struchtúir i mBaol) i bhfeidhm arís in 2019, le hairgeadú iomlán de suas go dtí €4.3 milliun.

Tá breis eolais i dtaobh na scéimeanna seo le fáil thíos.

Tá sonraí iomlán agus foirmeacha iarratais don bhliain 2019 le fáil ar shuíomhanna gréasáin na n‑údarás áitiúil. Ba chóir aon cheist maidir le maoiniú faoi na scéimeanna a chur ar an údarás áitiúil ábhartha (an tOifigeach Caomhantais Ailtireachta nó duine eile san údarás áitiúil a bhíonn ag déileáil leis na scéimeanna).

An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2019 (BHIS) ann chun deisiú agus caomhnú a dhéanamh ar struchtúir atá faoi chosain faoin na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt. Tá mar aidhm ag an scéim seo tacú le líon suntasach tionscadal caomhantais ar scála beag ar fud na tíre atá dian ó thaobh saothair agus tacú le gairmithe caomhantais agus ceardaithe oilte a bhfuil taithí acu a fhostú leis an timpeallacht thógtha stairiúil a dheisiú. Beidh sonraí agus foirmeacha iarratais etc. ar fáil ó d'údarás áitiúil gan mhoill. Tá leithdháileadh de suas go dtí €2.5 milliún ar fáil don bhliain 2019.

Ciorclán faoin Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2019

Bileog Eolais faoin Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2019 [cuirfear ar fail]

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2019 (HSF) (roimhe seo an Ciste um Struchtúir i mBaol) ann chun oibreacha caomhnaithe a dhéanamh ar struchtúir oidhreachta atá in úinéireacht phríobháideach agus phoiblí araon.

Ta an Ciste um Struchtúir Stairiúla dírithe go príomha ar chaomhnú agus ar fheabhsú struchtúr stairiúil ar leas na ndaoine agus an phobail.

Tá an scéim á riair go ginearálta ag na húdaráis áitiúla. Tá sonraí agus foirmeacha iarratais, srl ar fáil ó ghach údarás áitiúil.  Tá leithdháileadh de suas go dtí €1.8 milliún ar fáil in 2019.

Ciorclán faoin gCiste um Struchtúir Stairiúla 2019

Maoiniú ceadaithe faoin Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2018

Maoiniú ceadaithe faoin Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2018

Maoiniú ceadaithe faoin gCiste um Struchtúir i mBaol 2018

Maoiniú ceadaithe faoin gCiste um Struchtúir i mBaol 2018

Deán Teagmháil Linn

Beartais Oidhreachta Tógtha

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Teach an Chustaim,

Baile Átha Cliath 1 D01 W6X0

 Teagmháil - Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha: Teil. +353 (0)1 888 2465, r-phost: bhis@chg.gov.ie.

 Teagmháil - An Ciste um Struchtúir Stairiúla: Teil. +353 (0)1 888 2428, r-phost: hsf@chg.gov.ie.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service