03/07/15

A.482 Faoiseamh Cánach

Déanann Alt 482 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, arna leasú, foráil d'fhaoiseamh cánach d'úinéir/áititheoir fhoirgneamh oidhreachta faofa (lena n-áirítear an gairdín mórthimpeall) nó gairdín ceadaithe atá ann go neamhspleách, maidir le caiteachas a thabhaítear ar dheisiú, cothabháil nó athchóiriú an fhoirgnimh nó an ghairdín fhaofa.

Míníonn cáipéis ar na Gnáthnósanna Imeachta Oibriúcháin an próiseas.

Foirmeacha Iarratais na Roinne Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta

Tabhair faoi deara: Má tá tú ag déanamh iarratais ar fhoirgneamh le gairdín, úsáid an fhoirm do 'Foirgneamh' amháin agus cuir an gairdín san áireamh sa fhreagra ar Cheist 1.b ar an bhfoirm.  Is féidir eolas breise faoin ngairdín a chur ar fáil ar bhileog eile nó i litir chumhdaigh.

Liosta 2020 de mhaoine Alt 482 atá oscailte don phobal

Chun tuilleadh eolais a fháil: builtheritage@chg.gov.ie

Na Coimisinéirí Ioncaim: Bileog Eolais: https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-15/15-02-01.pdf

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chuig Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ar an bhfoirm nó ar na foirmeacha ábhartha atá ar fáil ón nasc thuas. Is féidir an fhoirm nó na foirmeacha a fháil freisin ó:

An Rannán Beartas agus Reachtaíochta um Chánacha Gnó
An Chéad Urlár,
Foirgneamh Nua Stampála,
Caisleán Bhaile Átha Cliath,
Baile Átha Cliath 2

Preasráiteas

Dé Luain, 13 Feabhra 2017

Fógraíonn an tAire Humphreys go bhfuil a Roinn ag tabhairt faoi athbhreithniú ar Alt 482 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Tá fógartha inniu (Dé Luain) ag Heather Humphreys T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha Tuaithe agus Gaeltachta, go bhfuil a Roinn ag tabhairt faoi athbhreithniú ar Alt 482 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.  Bhí an t-athbhreithniú ar cheann de na gníomhaíochtaí a moladh sa  ‘Phlean Gníomhaíochta do Thodhchaí Inbhuanaithe Thithe Stairiúla na hÉireann faoi Úinéireacht Phríobháideach,’, a sheol an tAire in 2015.

Tá sé mar aidhm le hAlt 482 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 cuidiú le caomhnú ár n-oidhreacht thógtha trí fhaoiseamh cánach a thabhairt d’úinéirí agus d’áititheoirí foirgnimh nó gairdíní suntasacha chun iad a dheisiú, a chothabháil nó a athchóiriú. Coinníoll atá leis an scéim ná go gcaithfidh an mhaoin a bheith oscailte don phobal ar feadh íoslíon laethanta gach bliain, nó in úsáid mar theach lóistín cláraithe.

Tá an t-athbhreithniú á dhéanamh ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus an Roinn Airgeadais, le tacaíocht ó na Coimisinéirí Ioncaim. Iarrtar ar pháirtithe leasmhara aighneachtaí a chur isteach; is é an 24 Márta an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Humphreys:

“Cuireann an scéim seo faoiseamh tábhachtach cánach ar fáil d’úinéirí foirgnimh stairiúla, agus cuidíonn sé chun ár stoc de mhaoin oidhreachta a choinneáil. Mar a leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta do Thithe Stairiúla, táimid anois ag tabhairt faoi athbhreithniú ar an scéim seo chun breathnú ar a éifeachtacht agus áitím ar dhuine ar bith a bhfuil leas acu sa réimse seo aighneacht a chur isteach chuig mo Roinn.”

CRÍOCH

Páipéar Comhairliúcháin

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service