03/07/15

Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta

Warehouse, Wandesfort Quay Cork

Is tionscnamh Stáit Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta (NIAH) a bunaíodh faoi fhorálacha Acht na hOidhreachta Ailtireachta (Fardal Náisiúnta) agus na Séadchomharthaí Stairiúla (Forálacha Ilghnéitheacha), 1999  chun oidhreacht na hÉireann tar éis 1700 a shainaithint, a thaifead agus a mheas ar bhealach aonfhoirmeach agus comhsheasmhach mar chabhair dá cosaint agus dá caomhnú.

Suirbhéireachtaí: Cuireann suirbhéireachtaí foirgneamh an NIAH an bunús ar fáil do mholtaí an Aire Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta chuig na húdaráis pleanála chun struchtúir ar leith a chur san áireamh ina gcuid Taifead de Struchtúir atá faoi Chosaint. Is foinse eolais na suirbhéireachtaí foilsithe ar na struchtúir roghnaithe do na húdaráis ábhartha pleanála.  Chomh maith leis sin, is acmhainn taighde agus oideachais iad.

Tá an chéad chéim de Shuirbhéireacht ar Ghairdíní Stairiúla agus Tírdhreacha Deartha curtha i gcrích ag an NIAH freisin.

Foilseachán: Foilsítear suirbhéireachtaí ar shuíomh gréasáin an NIAH. Le gach suirbhéireacht contae nó cathrach, tá an NIAH ag foilsiú réamhrá maisithe ar ailtireacht an cheantair. Tá liosta iomlán díobh seo le fáil ar shuíomh gréasáin an NIAH.

Tuilleadh Eolais

Má bhíonn aon eolas breise agat, nó aon cheartúchán, maidir leis an tsuirbhéireacht, téigh i dteagmháil leis an NIAH go díreach Teil: +353 (0)1  888 2465
Ríomhphost: niah@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service