03/07/15

An Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha

Is ionann tírdhreach is ceantar, mar a fheiceann daoine é, a bhfuil tréith faoi leith aige mar thoradh ar ghníomhú nó idirghníomhú gnéithe nádúrtha agus/nó daonna.

(Alt 1.a. den Choinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa)

Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha d'Éirinn 2015-2025:

Shínigh agus dhaingnigh Éire Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa (ELC) de chuid Chomhairle na hEorpa a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Márta 2004. Tá an Coinbhinsiún daingnithe ag tríocha a hocht tír. Cuireann sé oibleagáid ar Éirinn athruithe agus cuspóirí polasaí a bhaineann le bainistiú, pleanáil agus cosaint ár dtírdhreacha a chur i bhfeidhm.

Bainfear úsáid as an Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha chun a chinntiú go gcomhlíonfar an ELC agus chun prionsabail a bhunú chun é a chosaint agus a fheabhsú fad atá bainistiú dearfach á dhéanamh ar athruithe. Is creat polasaí ardleibhéil é a dhéanann iarracht cothromaíocht a bhaint amach idir cosaint, bainistiú agus pleanáil an tírdhreacha trí bhíthin gníomhaíochtaí tacaíochta.

Cad is brí le tírdhreach?

Bhain an dearcadh traidisiúnta ar thírdhreach le háiteanna, faoin tuath go hiondúil, a raibh radhairc áille iontu. Thug sainmhíniú an ELC isteach an coincheap de thírdhreach mar chóras fuinniúil, toradh na gníomhaíochta agus na hidirghníomhaíochta idir gnéithe nádúrtha agus daonna. Níl sé teoranta don taobh tuaithe ach oiread; clúdaíonn sé ceantair uirbeacha, peirea-uirbeacha agus tuaithe araon, ag cuimsiú tailte, uiscí intíre, ceantair chósta agus ceantair farraige. Tá baint aige le tírdhreacha comónta agus tírdhreacha díghrádaithe, chomh maith leo siúd a mheastar a bheith eisceachtúil. Aithníonn sé an tábhacht a bhaineann le gach tírdhreach, ní tírdhreacha eisceachtúla amháin, mar go bhfuil tionchar ríthábhachtach acu ar ár gcaighdeán maireachtála agus mar go bhfuil aird tuillte acu agus polasaí tírdhreacha á cheapadh.

Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha d'Éirinn 2015-2025  (doc) Foilsithe i mBealtaine 2015    An Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha - Ceisteanna Coitianta (doc)

Dréacht-Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha d'Éirinn 2014-2014 (doc) Foilsithe in Iúil 2014   Aighneachtaí faoi Chomhairliúchán Poiblí 95 Aighneacht (docs)

Straitéis Tírdhreacha Náisiúnta d'Éirinn (doc) Foilsithe i Meán Fómhair 2011

Chun tuilleadh eolais a fháil: nls@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service