14/05/19

Athrú Aeráide

Clareabbey Abbey, Co. Clare, Ireland. CL033-120001- Class: Religious house - Augustinian canons Townland: CLAREABBEYDuring Flooding Feb 1995

Oiriúnú d’Athrú Aeráide –Pleananna Earnála a Fhoilsiú

Tá oidhreacht na hÉireann leochaileach d’éifeachtaí ón athrú aeráide. Tá ár n-oidhreacht ag croílár na féiniúlachta atá againn mar náisiúin. Táthar ag tuar go gcuirfidh an t-athrú aeráide borradh faoi chaillteanas na bithéagsúlachta agus ní bheidh ár séadchomharthaí ná ár bhfoirgnimh stairiúla slán ó na héifeachtaí, cé gur ann dóibh leis na céadta bliain.

Tá baol ann do ghnáthóga, do speicis, do shéadchomharthaí, d’fhoirgnimh stairiúla agus do thírdhreacha ó theochtaí atá ag ardú, ó theagmhais adhaimsire a bheith ag tarlú níos minice agus ó leibhéal na farraige a bheith ag ardú. Leagtar amach sa dá Phlean na gníomhartha a bhfuil gá leo chun an oidhreacht a chosaint ó héifeachtaí ón athrú aeráide.

Mar chuid de na hiarrachtaí chun dul i ngleic le géarchéim na haeráide faoin bPlean Gníomhaíochta maidir leis an Aeráid, tá dhá Phlean Earnála um Oiriúnú d'Athrú Aeráide ullmhaithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun aghaidh a thabhairt ar na héifeachtaí ón athrú aeráide ar oidhreacht na hÉireann.

Scríobhadh an Plean um Oiriúnú don Bhithéagsúlacht agus an Plean um Oiriúnú don Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta de réir na dTreoirlínte Earnála maidir le Pleanáil d'Oiriúnú an Athraithe Aeráide a d’fhoilsigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Taighde a bhí déanta cheana féin agus réamh-mheastacháin maidir leis an athrú aeráide in Éirinn a bhí mar bhonn faisnéise do na pleananna. D’fhonn stóinseacht a chur leo agus lena chinntiú go mbeadh siad ábhartha i gcomhthéacs na hÉireann, cuireadh comhairliúchán le saineolaithe, le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal san áireamh sa dá phlean.

Chun tuilleadh mionsonraí faoi na Pleananna Earnála um Oiriúnú d’Athrú Aeráide a fháil, cliceáil ar an nasc thíos.

Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta

Bithéagsúlacht

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service