01/11/18

Oidhreacht Éireann 2030

grianghraif © Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta seachas an grianghraf clúdaigh tosaigh grianghraf colláise fia © Tina Claffey

Oidhreacht Éireann 2030Doiciméad Comhairliúcháin

Tabhair faoi deara, le do thoil, cuireadh síneadh leis an spriocdháta d'iaghneachtaí maidir le hOidhreacht Éireann 2030 go dtí an 31 Márta 2019.

Abair linn

Tá sonraí faoi na seisiúin chomhairliúcháin phoiblí áitiúla maidir le hOidhreacht Éireann 2030 ar fáil thíos. Is imeachtaí faisnéise buail isteach iad seo, ina bhféadfaidh daoine glaoch isteach, níos mó a fháil amach faoi phlean Oidhreachta Éireann 2030 agus comhairle a fháil maidir le haighneacht a ullmhú. Téigh i dteagmháil le d'Oifigeach Oidhreachta áitiúil le haghaidh tuilleadh sonraí  https://www.heritagecouncil.ie/our-work-with-others/county-heritage-officers. Cuirfear mionsonraí ar imeachtaí breise leis.

Imeachtaí Áitiúla d’Oidhreacht Éireann 2030

Oidhreacht Éireann - plean oidhreachta náisiúnta nua

  • Is í Oidhreacht Éireann 2030 tiomantas an Rialtais do leagan athbheoite athnuaite den Phlean Náisiúnta Oidhreachta a chruthú.
  • Aithneofar le hOidhreacht Éireann 2030 an ról ríthábhachtach a chomhlíonann an oidhreacht inár bpobal, inár ngeilleagar agus inár sochaí.
  • Beidh Oidhreacht Éireann 2030 ina chreat comhleanúnach cuimsitheach spreagthach a chuimseoidh na luachanna, na prionsabail agus na tosaíochtaí straitéiseacha lena dtabharfar treoir agus eolas don earnáil oidhreachta sna deich mbliana atá le teacht.
  •  Le hOidhreacht Éireann 2030 cumhdófar an fhreagracht chomhroinnte atá ar dhaoine, ar phobail, ar ghnóthais agus ar an Rialtas áitiúil agus náisiúnta as ár n‑oidhreacht a chosaint agus as a chinntiú go dtabharfar cúram dí sa saol atá amach romhainn.
  • Cabhróidh Oidhreacht Éireann 2030 linn taitneamh a bhaint as ár n-oidhreacht, í a thuiscint agus cúram a thabhairt dí.

Múnlófar Oidhreacht Éireann 2030 ar bhonn trí Théama, bunaithe ar fhís go mbeadh meas ann ar ár n-oidhreacht agus go gcosnófaí í do na glúine atá le teacht:

Beidh ag gach ceann de na Téamaí sin roinnt gníomhartha agus cuspóirí sonracha a bheidh bunaithe ar an gcomhairliúchán poiblí seo.

Baineann tábhacht le do thuairimí ar na cuspóirí agus na gníomhartha a theastaíonn chun an fhís a bhaint amach - cabhróidh siad linn ár dtosaíochtaí a mhúnlú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service