01/11/18

Oidhreacht Éireann 2030

grianghraif © Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta seachas an grianghraf clúdaigh tosaigh grianghraf colláise fia © Tina Claffey

Oidhreacht Éireann 2030 Doiciméad Comhairliúcháin

Abair linn

(Nóta- is é 28 Feabhra 2019 dáta deiridh an chomhairliúcháin)

Oidhreacht Éireann - plean oidhreachta náisiúnta nua

  • Is í Oidhreacht Éireann 2030 tiomantas an Rialtais do leagan athbheoite athnuaite den Phlean Náisiúnta Oidhreachta a chruthú.
  • Aithneofar le hOidhreacht Éireann 2030 an ról ríthábhachtach a chomhlíonann an oidhreacht inár bpobal, inár ngeilleagar agus inár sochaí.
  • Beidh Oidhreacht Éireann 2030 ina chreat comhleanúnach cuimsitheach spreagthach a chuimseoidh na luachanna, na prionsabail agus na tosaíochtaí straitéiseacha lena dtabharfar treoir agus eolas don earnáil oidhreachta sna deich mbliana atá le teacht.
  •  Le hOidhreacht Éireann 2030 cumhdófar an fhreagracht chomhroinnte atá ar dhaoine, ar phobail, ar ghnóthais agus ar an Rialtas áitiúil agus náisiúnta as ár n‑oidhreacht a chosaint agus as a chinntiú go dtabharfar cúram dí sa saol atá amach romhainn.
  • Cabhróidh Oidhreacht Éireann 2030 linn taitneamh a bhaint as ár n-oidhreacht, í a thuiscint agus cúram a thabhairt dí.

Múnlófar Oidhreacht Éireann 2030 ar bhonn trí Théama, bunaithe ar fhís go mbeadh meas ann ar ár n-oidhreacht agus go gcosnófaí í do na glúine atá le teacht:

Beidh ag gach ceann de na Téamaí sin roinnt gníomhartha agus cuspóirí sonracha a bheidh bunaithe ar an gcomhairliúchán poiblí seo.

Baineann tábhacht le do thuairimí ar na cuspóirí agus na gníomhartha a theastaíonn chun an fhís a bhaint amach - cabhróidh siad linn ár dtosaíochtaí a mhúnlú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service