18/06/15

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

Connemara National Park, Letterfrack, Co. Galway, Ireland.

Tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) comhtháite go hiomlán i Rannán Oidhreachta na Roinne agus tá sí freagrach as oidhreacht nádúrtha agus bithéagsúlacht na hÉireann a chosaint agus a chaomhnú ag leibhéal an rialtais náisiúnta. Áirítear an méid seo a leanas ar fhreagrachtaí an SPNF:

  • Gnáthóga agus speicis a chosaint trí ghníomhaíochtaí a chur chun cinn a mheastar a bheith tairbheach dá gcaomhantas agus dá n-athchóiriú.
  •  Córas Ceadúnúcháin a riar chun gníomhaíochtaí a chuireann isteach ar ghnáthóga nó speicis in Éirinn a rialáil.
  • Feasacht ar ár n-oidhreacht nádúrtha a mhéadú trí oideachas agus scaipeadh eolais. Áirítear ar shamplaí de seo an Feachtas Notice Nature agus Ionaid Oideachais agus Cuairteoirí an SPNF atá lonnaithe ag suíomhanna éagsúla atá faoi chosaint ar fud na tíre.
  • Fardal cuimsitheach speiceas agus gnáthóg na hÉireann a chruthú agus a chothabháil.
  • Suirbhéanna agus taighde eolaíochta a dhéanamh agus sonraí monatóireachta a chur i dtoll a chéile chun cabhrú le sainchomhairle a chur ar fáil i ndáil le polasaí poiblí, ainmniúcháin, agus gnáthóga agus speicis fiadhúlra a chosaint agus a bhainistiú.
  • Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta na hÉireann a chur i bhfeidhm.
  • Cur i bhfeidhm polasaithe agus reachtaíocht an AE agus daingniú agus cur i bhfeidhm an réimse coinbhinsiún agus comhaontuithe a bhaineann leis an oidhreacht nádúrtha.
  • Machnamh a dhéanamh agus comhairle a thabhairt ar mholtaí forbartha a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar chaomhnú an dúlra.
  • Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra na hÉireann a bhainistiú, a chothabháil agus a fhorbairt.
  • Tacú leis an gComhairle Tailte Móna, atá faoi chathaoirleacht neamhspleách.

Is féidir sonraí agus eolas breise ar na feidhmeanna uile thuas, chomh maith le tionscadail reatha taighde, foilseacháin eolaíochta, reachtaíocht, comhairliúcháin phoiblí agus fógraí poiblí a fháil ar shuíomh tiomnaithe an SPNF. Is féidir freisin dul i dteagmháil linn ar ríomhphost nó ar an nguthán (sonraí teagmhálaithe san nasc thíos).

Déan teagmháil leis an SPNF

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service