03/07/15

Pleanáil agus Oidhreacht Nádúrtha

Faoi na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, ní mór d'údaráis pleanála gach iarratas pleanála a bfhéadfadh tionchar suntasach a bheith acu i ndáil le caomhnú an dúlra a chur ar aghaidh chuig an Aire.

Déanann Aonad na nIarratas ar Fhorbairt comhordú ar mheastóireacht sheirbhísí teicniúla éagsúla na Roinne, lena n-áirítear an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, ar na hatreoruithe sin. Tá tuilleadh eolais le fáil i rannóg pleanála shuíomh an SPNF.

Ba cheart gach iarratas ábhartha a sheoladh go leictreonach chuig manager.dau@chg.gov.ie, nó mura féidir é a sheoladh go leictreonach, tríd an bpost chuig:

An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta F/Ch 'An Bainisteoir, Aonad na nIarratas ar Fhorbairt,   An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman

Breathnaítear ar iarratas atreoraithe agus tagairt á déanamh don tionchar a bheadh aige ar shuíomhanna ainmnithe agus ag cur forálacha na reachtaíochta náisiúnta agus Eorpaí san áireamh. Ar bhonn an mheasúnaithe seo, féadfaidh an Roinn moladh a dhéanamh chuig an údarás pleanála gur cheart tuilleadh eolais a lorg ón bhforbróir (mar shampla, measúnú ar an tionchar a bheadh ar speicis shonracha) nó gur cheart coinníollacha pleanála áirithe a chur san áireamh i mbronnadh an cheada. I gcásanna neamhchoitianta, nuair a d'fhéadfaí tionchar diúltach suntasach ar chaomhnú an dúlra a mhaolú, d'fhéadfadh an Roinn moladh don údarás pleanála gan cead pleanála a bhronnadh.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service