19/02/18

Earcaíocht

Tá iarratais á lorg ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó iarrthóirí atá cáilithe go cuí don phost seo a leanas:

  • Oibrí Ginearálta Tuaithe Buan Banda 2

Is post buan é seo atá bunaithe i bPáirc Náisiúnta Chill Airne. Beidh ar an bhfoireann 39 n-uaire an chloig a oibriú sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh leo.

Seo a leanas tuarastal seachtainiúil d’Oibrí Ginearálta Tuaithe Banda 2 (roimh cháin) (rátaí 1 Eanáir 2019):

Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (RPP)
€576.67, €604.97, €626.16, €636.86, €647.53, €658.23, €668.93, €679.61, €690.30

Ranníocaíocht Neamhphearsanta Pinsin (RNP)
€549.50, €576.37, €602.34, €612.60, €622.83, €627.03, €637.20, €647.34, €657.49

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Roghnófar ceapaithe trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Cur Síos ar an bPost - Oibrí Ginearálta

Sonraíocht faoin bPearsa - Oibrí Ginearálta

Foirm Iarratais - Oibrí Ginearálta

Tá ceadúnas iomlán, glan tiomána riachtanach don phost mar Oibrí Ginearálta Tuaithe Banda 2.

Ní mór d’iarrthóirí a n-iarratas a sheoladh ar ríomhphost chuig hr@chg.gov.ie cóip chrua den iarratas a sheoladh chuig:

Barra O Nualláin
An Rannóg Acmhainní Daonna
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30

 

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 3pm Déardaoin, an 14ú Márta 2019 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéantar canbhasáil agus féadfar iarratais a ghearrliostú.

Is Fostóir Comhionannas Deiseanna an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service