16/03/17

Treoraí Oideachais Buan Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg iarrthóirí atá cáilithe go cuí le haghaidh Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin:

  • Treoraí Oideachais (is é an ráta tuarastaail €419.29 in aghaidh na seachtaine roimh cháin) 

Beidh an post lonnaithe i bPáirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin, Gleann Dá Loch, Co. Chill Mhantáin. Bíonn ar an bhfoireann oibriú 39 n-uair an chloig sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh iontu.

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais. Beidh ráta difriúil i bhfeidhm sa chás gur státseirbhíseach nó fostaí sa tseirbhís phoiblí é an ceapaí a earcaíodh roimh an 6 Aibreán 1995 agus nach n-éilítear air nó uirthi Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolais féach na naisc thíos.

Roghnófar ceapaí trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Cur Síos ar an bPost Treoraí Oideachais Buan Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin

Sonrai an Duine Treoraí Oideachais Buan Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin

Foirm Iarratais Treoraí Oideachais Buan Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin

Tabhair faoi deara go bhfuil taithí ar obair le páistí agus eolas ar fhlóra agus ar fhána Chill Mhantáin riachtanach don ról seo. 

Tá ceadúnas iomlán, glan tiomána inmhianaithe.

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Dáire O’Callaghan,
An Rannóg Acmhainní Daonna,
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta,
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2,
D02 TD30,

Teil: (01) 631 3982

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 3pm ar an Aoine, an 7 Aibreán, 2017, an spriocdháta le hiarratais a bheith faighte.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service