02/08/17

Treoraí Maoirseachta Buan i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, Co. Mhaigh Eo

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag lorg iarrthóirí atá cáilithe go cuí chun dul ar phainéil as a bhféadfaí folúntais reatha nó folúntais amach anseo sna poist seo leanas a líonadh:

  • Treoraí Maoirseachta Buan (ráta tuarastail €652.93 [ráta RNP] in aghaidh na seachtaine roimh cháin)

Is post buan é seo a bheidh lonnaithe i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, Co. Mhaigh Eo, agus clúdóidh sé Páirceanna Náisiúnta Bhaile Chruaich agus Chonamara araon. Bíonn ar an bhfoireann oibriú 39 n-uair an chloig sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh iontu.

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais. Beidh ráta difriúil i bhfeidhm sa chás gur státseirbhíseach nó fostaí sa tseirbhís phoiblí é an ceapaí a earcaíodh roimh an 6 Aibreán 1995 agus nach n-éilítear air nó uirthi Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolais féach na naisc thíos.

Roghnófar ceapaí trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Cur Síos ar an bPost Treoraí Maoirseachta Buan i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, Co. Mhaigh Eo

Sonraí an Duine Treoraí Maoirseachta Buan i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, Co. Mhaigh Eo

Foirm Iarratais Treoraí Maoirseachta Buan i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, Co. Mhaigh Eo

Nótáil, le do thoil, go bhfuil taithí maoirseachta roimhe seo riachtanach don ról seo.   

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Dáire O’ Callaghan,
An Rannóg Acmhainní Daonna,
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2,
D02 TD30.

Teil: (01) 631 3982

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 3pm ar an Déardaoin, an 31 Lúnasa, 2017, an spriocdháta le hiarratais a bheith faighte.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service