07/03/17

Earcaíocht Shéasúrach 2019

Féadfaidh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra Foireann Shéasúrach shealadach a earcú, go háirithe le linn an tsamhraidh, chun na seirbhísí a chuirtear ar fáil sna Páirceanna Náisiúnta agus sna hAnaclanna Dúlra a mhéadú.  I measc na bpost séasúrach tá Treoraithe Eolais, Treoraithe Oideachais, Cúntóirí Gairneoireachta, Tiománaithe Bus agus Oibrithe Ginearálta.  Bíonn éagsúlacht idir fad na gconarthaí, ó chúpla seachtain go roinnt míonna, ag brath ar an bpost atá i gceist agus ar na riachtanais ar leith ag gach suíomh. De ghnáth, reáchtáiltear an comórtas do na poist seo ar bhonn agallamh iomaíoch. Fógraítear folúntas séasúrach ar bith a thagann chun cinn roinnt seachtainí roimh ré, chomh maith le sonraí faoi phróiseas an chomórtais, ar ár suíomh gréasáin agus i nuachtáin áitiúla.

************************************************************************************************************************************

FOLÚNTAIS REATHA

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag lorg iarrthóirí atá cáilithe go cuí don phost seo a leanas:

  • Oibrí Ginearálta Sealadach Tuaithe (Banda a 3)

Is ról sealadach séisúrach é seo atá lonnaithe i

  • Réigiún an Oirthuaiscirt

Tá an post lonnaithe i Réigiún an Oirthuaiscirt lena n-áirítear Ceantar na Buaraí, Co. Uíbh Fhailí.  Beidh ar an bhfoireann 39 n-uaire an chloig a oibriú sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh leo.

Is é an tuarastal seachtainiúil d'Oibrí Ginearálta Tuaithe Banda a 3 (roimh cáin) (rátaí 1 Eanáir 2019):

Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (RPP)
€536.42, €568.22, €587.95, €597.94, €607.94, €617.93, €627.91, €631.79, €641.68

Ranníocaíocht Neamhphearsanta Pinsin (RNP)
€510.72, €541.40, €565.27, €575.12, €579.18, €588.75, €598.24, €607.74, €617.22 

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais. 

Roghnófar ceapaí trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Cur Síos ar an bPost - Oibrí Ginearálta

Sonraíocht faoin bPearsa - Oibrí Ginearálta

Foirm Iarratais - Oibrí Ginearálta


Tá taithí a bheadh ábhartha don phost thuas, lena n-áirítear ceadúnas iomlán glan tiomána catagóir B, obair ghinearálta chothabhála agus úsáid innealra, riachtanach.


Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

John Hempenstall
An Rannóg Acmhainní Daonna
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath D02 TD30

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais ná 3 p.m., Déardaoin, 14ú Márta 2019.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta. Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

 

**************************************************************************************************************************************

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta, agus Gaeltachta ag lorg daoine díograiseacha leis an bhfolúntas seo a leanas a líonadh:

  • Treoraí Oideachais Sealadach i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Bíonn ar an bhfoireann oibriú 39 n-uair an chloig sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh iontu.

Is é an tuarastal seachtainiúil do Threoraí (roimh cháin) (rátaí 1 Eanáir 2019):

Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (RPP)
€451.73, €481.28, €488.81, €503.45, €525.06, €546.63, €568.21, €583.92, €604.71, €625.48, €640.10, €660.67, €681.12, €712.99, €738.06, €749.55

Ranníocaíocht Neamhphearsanta Pinsin (RNP)
€430.10, €458.19, €465.31, €486.09, €499.78, €520.30, €540.79, €561.31, €576.02, €595.96, €615.68, €629.33, €648.78, €679.06, €702.89, €713.85

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Roghnófar ceapaí trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo. 

Cur síos ar an bPost - Treoraí Oideachais - Sealadach

Sonraíocht faoin bPearsa - Treoraí Oideachais - Sealadach

Foirm Iarratais - Treoraí Oideachais - Sealadach


Tá ceadúnas iomlán, glan tiomána riachtanach mar Threoraí Oideachais Sealadach i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha.  

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Barra O Nualláin
An Rannóg Acmhainní Daonna
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30

Teil: (01) 631 3982


Ná seol Curriculum Vitae.

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais ná 3 i.n. Déardaoin an 14ú Márta 2019.

Dícháileofar go huathoibríoch aon duine a dhéanann canbhasáil agus is féidir go gcuirfear iarratais ar ghearrliosta.

Is Fostóir Comhdheiseanna í an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service