06/05/16

Treoraí/Oifigeach Eolais, Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Tá an Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg iarratais ó iarrthóirí atá cáilithe go cuí chun dul ar phainéal as a bhféadfaí folúntais reatha nó folúntais amach anseo sa phost thuas a líonadh.  Is poist shealadacha iad seo atá lonnaithe in Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha.

I measc na ndualgas a bheidh i gceist beidh turais threoraithe léirmhínithe ar Chaisleán Ghleann Bheatha, turais staire i ngarraí an Chaisleáin agus turais ar shuíomhanna áitiúla, áirithintí do thurais a láimhseáil, dualgais san oifig fáilte, cabhrú le díolacháin agus le dualgais riaracháin de réir mar a theastaíonn.

Bíonn ar an bhfoireann 39 n-uaire an chloig a oibriú sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh leo.

Is é €419.29 in aghaidh na seachtaine, roimh cháin, an scála pá táscach reatha (á athbhreithniú) do na poist seo.  Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Roghnófar na ceapaithe trí agallamh iomaíoch. D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Cur síos ar an bpost

Sonraí an Duine

Foirm Iarratais

Foirm Féin-Dearbhúcháin

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Lily McEvoy,
An Rannán Pearsanra,
An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta,
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath D02 TD30.

Teil: (01) 631 3982

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 5 i.n. ar an Déardaoin, 26ú Bealtaine 2016, an spriocdháta le haghaidh iarratais.

NÍ GHLACFAR le Foirmeacha Iarratais a sheolfar ar facs.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service